IBM®
Sidens hovedinnhold
    Norge [endre]      Bruksbetingelser
 
 
   
     Hjem      Produkter      Tjenester & Løsninger      Support & Nedlasting      Min profil     

IBM Avtalebetingelser for anskaffelse

Merk:
Hvis du bestiller programvare i henhold til IBMs internasjonale bruksbetingelser, er IBMs aksept av bestillingen for hvert slikt program avhengig av at du aksepterer bestemmelsene i programmets License Information-dokument, inkludert eventuelle betingelser som kun gjelder for programmet du bestiller, som er en del av betingelsene som regulerer denne bestillingen. Les mer om IBMs internasjonale bruksbetingelser her. Velg språk og om informasjonen skal vises i pdf- eller txt-format. Du kan søke etter og lese det aktuelle License Information-dokumentet på http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/search ved å oppgi programnummeret som er vist i handlekurven.

 

IBM Avtalebetingelser for anskaffelse
Tillegg D til IBM Kjøpsavtale – Salg av IBM reservedeler Services

 


Les innkjøpsavtalen nedenfor nøye. Når du har lest avtalen, velger du knappen for bestilling hvis du vil fullføre behandlingen av bestillingen. Hvis du av en eller annen grunn ikke aksepterer betingelsene nedenfor, velger du Avbryt.

IBM Avtalebetingelser for anskaffelse.
Les nøye disse betingelsene som IBM leverer Kunden Produkter og Tjenester under. Aksept av bestillingen forutsetter levering av Produkter og Tjenester til en adresse i Norge. Kunden aksepterer IBMs avtalebetingelser for anskaffelse ("Avtalen") og at hver av disse handlingene er likestilt med en skriftlig undertegnelse: 1) klikke på aksept av avtalebetingelsene, 2) bestille Produkter eller Tjenester, 3) betale for Produkter eller Tjenester eller 4) begynne å bruke Produktene eller Tjenestene.
Disse avtalebetingelsene gjelder for et Produkt eller en Tjeneste når IBM aksepterer Kundens bestilling ved å: 1) sende et Transaksjonsdokument til Kunden, 2) levere Maskinen eller 3) gjøre Programmet eller Tjenesten tilgjengelig for Kunden.
Bekreftelse på at IBM har mottatt Kundens bestilling er ingen aksept av bestillingen. Den fullstendige avtalen mellom Kunden og IBM om anskaffelse av Produkter eller Tjenester består av denne Avtalen samt eventuelle Tilleggsbetingelser og Transaksjonsdokumenter, og erstatter all tidligere muntlig eller skriftlig kommunikasjon mellom partene. Les gjennom betingelsene og kontroller at de ikke strider mot tidligere kommunikasjon. Endringer eller tillegg i disse avtalebetingelsene i bestillinger eller skriftlig kommunikasjon fra Kunden gjelder ikke.


1. Definisjoner

Installeringsdato er følgende:

 1. For en IBM-maskin som IBM er ansvarlig for å installere, forstås den første arbeidsdagen etter at IBM har installert Maskinen eller, hvis Kunden utsetter installeringen, har gjort den tilgjengelig for Kunden for senere installering av IBM;
 2. For en Kundeinstallerbar maskin og en ikke-IBM-maskin, forstås den andre arbeidsdagen etter Maskinens standard transporttid; og
 3. For et Program, forstås den seneste datoen av -
  1. Dagen etter at testperioden er slutt;
  2. Den andre arbeidsdagen etter Programmets standard transporttid;
  3. Datoen, spesifisert i et Transaksjonsdokument, da IBM autoriserer Kunden for å lage en kopi av Programmet; eller
  4. Datoen Kunden distribuerer en kopi av en fakturerbar komponent til støtte for Kundens autoriserte bruk av Programmet.

Angitt maskin er enten 1) den maskinen Kunden skal bruke et Program på, og som IBM ber Kunden om å oppgi for IBM ved hjelp av type/modell og serienummer, eller 2) en hvilken som helst maskin som Kunden bruker Programmet på, hvis IBM ikke krever at Kunden skal gi denne identifikasjonen til IBM.

Levering av Tjeneste er å begynne å utføre en Tjeneste og/eller å gjøre Tjenesten tilgjengelig for Kunden.

Konsern er en juridisk enhet, for eksempel et selskap, og datterselskapene den eier med mer enn 50 prosent. Begrepet "Konsern" kan bare brukes på den delen av konsernet som ligger i Norge.

Maskin er en maskin, dens tilleggsutstyr, ombygginger, oppgraderinger, deler eller tilbehør, og alle kombinasjoner av disse. Begrepet "Maskin" omfatter en IBM-maskin og en eventuell ikke-IBM-maskin inkludert annet utstyr som IBM leverer Kunden. En ikke-IBM-maskin inkluderer produkter som ikke er produsert av IBM og som IBM ikke gir garantier eller støtte for, men som kan bære IBMs logo under lisens fra IBM. En ikke-IBM-maskin identifiseres som en slik.

Produkt er en Maskin eller et Program.

Program er et dataprogram, uansett om det er forhåndsinstallert i en Maskin eller levert separat, inkludert tilhørende lisensiert materiale, for eksempel dokumentasjon.

Tjeneste er utførelse av en oppgave, råd og bistand, assistanse eller tilgang til en ressurs, for eksempel tilgang til en informasjonsdatabase, som IBM gjør tilgjengelig for Kunden.

Spesifikasjoner er et dokument som inneholder spesifikk informasjon for et Produkt. For en IBM-maskin heter IBM-dokumentet "Offisielt kunngjorte Spesifikasjoner". For et IBM-program heter IBM-dokumentet "Spesifikasjoner for lisensiert program" eller "Lisensopplysninger".

Spesifisert driftsmiljø er Maskinene og Programmene som et Program er utformet for, slik det er beskrevet i Programmets Spesifikasjoner.

   

2. Avtalestruktur

For noen Produkter og Tjenester gjelder særskilte betingelser i tillegg til betingelsene IBM angir i denne Avtalen. IBM angir slike særskilte betingelser i garantibetingelser, lisensavtaler og "Tilleggsbetingelser". "Tilleggsbetingelser", som også er en del av denne Avtalen, undertegnes av begge parter hvis en av partene krever det.
Ytterligere opplysninger om en transaksjon fås i "Transaksjonsdokumenter", for eksempel avtaler, produkttillegg, fakturaer, ordrebekreftelser og tillegg, som alle utgjør en del av denne Avtalen og inneholder spesifikke opplysninger om transaksjonen.
Hvis det er motstrid mellom betingelsene i de forskjellige dokumentene, gjelder Tilleggsbetingelser foran disse avtalebetingelsene. Betingelsene i et Transaksjonsdokument gjelder foran både Tilleggsbetingelser og betingelsene i denne Avtalen.

3. Levering

Selv om IBM ikke kan garantere at bestilte produkter blir levert innen 30 dager, har IBM som mål at dette skjer. (IBM garanterer ikke at bestilte IBM-produkter blir levert innen 30 dager, men vil gjøre sitt beste for at leveringen skjer innenfor denne tidsrammen.) I bekreftelsen blir det informert om forventet leveringsdag. Tjenester leveres i henhold til spesifikasjonene i Tilleggsbetingelser, samt det tilhørende Transaksjonsdokumentet.

   

4. Priser og betaling

Betalingsmetodene kan variere avhengig av hvilken type Produkt eller Tjeneste som anskaffes. Tilgjengelige betalingsmetoder er kredittkort, forskuddsbetaling via post- eller bankgiro eller betaling mot faktura.

Hvis et Produkt eller en Tjeneste tilbys til feil pris på grunn av en trykkfeil eller feil i prisinformasjonen, kan IBM nekte å ta i mot eller annullere bestillinger av dette Produktet eller denne Tjenesten, selv om IBM har bekreftet å ha mottatt Kundens bestilling.

Med unntak av betaling med kredittkort, samt forskuddsbetaling, forfaller det fakturerte beløpet til betaling umiddelbart ved mottak av fakturaen.

Med unntak av betaling mot faktura, blir bestilte produkter levert etter at IBM har mottatt betaling fra Kunden.

Det kan faktureres morarenter dersom betaling ikke er foretatt innen 30 dager etter fakturadato. Det samme gjelder dersom betaling av kvartalsvis fakturerte periodiske beløp ikke er foretatt innen 60 dager etter fakturadato.

Morarenter beregnes i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m., men løper først fra 30 henholdsvis 60 dager etter fakturadato. Kunden må betale beløpet som er spesifisert i fakturaen, inkludert skatter og avgifter som myndighetene pålegger en transaksjon (eller sørge for tilstrekkelig dokumentasjon for unntakelse), morarenter og frakt. Kunden er ansvarlig for eventuell formuesskatt for hvert Produkt eller hver Tjeneste fra den dagen IBM leverer til Kunden. Ingen andre prisavslag, kvantumsrabatter eller kampanjepriser gjelder, annet enn det som undertrykkelig oppgis for transaksjonen.

IBMs rettigheter med hensyn til morarenter kommer i tillegg til andre rettigheter IBM har hvis Kunden skulle unnlate å betale IBM i henhold til denne Avtalen.

For alle transaksjoner, inkludert kredittkorttransaksjoner, forbeholder IBM seg retten til å kreve forskuddsbetaling eller annen betalingssikkerhet.

IBM forbeholder seg retten til å begjære forskuddsbetaling eller annen sikkerhet før leveransen.

   

5. Andre parter som markedsfører IBM-produkter

IBM har tegnet avtaler med foretak for markedsføring av og støtte for enkelte Produkter og Tjenester. IBM er ikke ansvarlig for: 1) disse foretakenes aktiviteter, 2) foretakenes forpliktelser overfor Kunden eller 3) produkter eller tjenester som leveres ifølge disse foretakenes egne avtaler.

   

6. Partenes forpliktelser

Partene er enige om at følgende gjelder under disse avtalebetingelsene:

 1. Ingen av partene gir den andre parten rett til å bruke sine eller noen av Konsernets varemerker, varenavn eller andre betegnelser i kampanjer eller publikasjoner uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse;
 2. All informasjon som utveksles, er ikke-konfidensiell. Hvis en av partene ønsker utveksling av konfidensiell informasjon, skal det skje under en undertegnet avtale om utveksling av konfidensiell informasjon;
 3. Begge parter kan inngå liknende avtaler med andre;
 4. Begge parter gir den andre parten bare de lisenser og rettigheter som er spesifisert. Ingen andre lisenser eller rettigheter inkludert lisenser eller rettigheter under patenter, blir gitt.
 5. Begge parter kan kommunisere med hverandre elektronisk, og slik kommunikasjon er gyldig som et undertegnet skriftlig dokumentasjon i den utstrekning det er tillatt under gjeldende lovgivning. En identifikasjonskode, kalt en "bruker-ID", i et elektronisk dokument er tilstrekkelig for å bekrefte avsenderens identitet og dokumentets ekthet.
 6. Begge parter vil gi den andre parten rimelig mulighet til å oppfylle sine forpliktelser før de hevder at den andre parten ikke har oppfylt sine forpliktelser.
 7. Ingen av partene vil reise noen form for søksmål senere enn to tre år etter at årsaken til søksmålet oppstod.
 8. Ingen av partene er ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser hvis dette skyldes forhold som ligger utenfor partenes kontroll.
 9. Ingen av partene kan overdra hele eller deler av Avtalen uten den andre partens skriftlige samtykke. Ethvert slikt forsøk er ugyldig. Ingen av partene skal nekte å gi sitt samtykke uten grunn. Overdragelse av en avtale innenfor den juridiske enheten som en av partene utgjør en del av, eller til en etterfølger gjennom sammenslåing eller ervervelse, krever ikke den andre partens samtykke.

Kunden samtykker i

 1. at for å oppnå Vedlikehold i garantiperioden kan Kunden måtte vise frem kvittering eller faktura for å bekrefte kjøpet;
 2. å kun anskaffe Produkter og Tjenester til eget bruk, og ikke for videresalg eller leasing;
 3. å tillate IBM å installere nødvendige tekniske endringer, for eksempel endringer som er nødvendig for sikkerheten, på en Maskin. Alle deler IBM fjerner, tilfaller IBM. Kunden bekrefter at det foreligger tillatelse fra eieren og eventuelle panthavere til å overføre eiendomsretten til fjernede deler til IBM;
 4. at Kunden er ansvarlig for resultatene som oppnås ved bruk av Produkter og Tjenester;
 5. å gi IBM tilstrekkelig, fri og sikker tilgang til Kundens lokaler slik at IBM kan oppfylle sine forpliktelser; og
 6. å rette seg etter gjeldende lovgivning for eksport og import.

   

7. Maskiner

Den enkelte IBM-maskin er produsert fra nye deler eller nye og brukte deler, unntatt personlige datamaskiner som opprinnelig er produsert fra kun nye deler. En Maskin er ikke i alle tilfeller ny og kan ha vært installert tidligere. IBMs garantibetingelser gjelder uansett produktstatus.

Eiendomsrett og risiko for tap
IBM overfører eiendomsretten til en Maskin til Kunden eller, hvis Kunden ønsker det, til Kundens utleier når alle forfalte beløp er betalt. For tilleggsutstyr, ombygging eller oppgradering som omfatter fjerning av deler som tilfaller IBM, overfører IBM eiendomsretten først når IBM har mottatt alle forfalte beløp og delene som er fjernet.
IBM har risikoen for tap av Maskinen frem til og med Installleringsdatoen. Deretter overtar Kunden risikoen.

Installering
Kunden skal klargjøre installasjonslokalene som oppfyller kravene som er oppgitt for Maskinen. IBM selger tilleggsutstyr, ombygginger og oppgraderinger som kan installeres på Maskiner, og som i enkelte tilfeller bare kan installeres på en Angitt maskin med et bestemt serienummer. Mange slike transaksjoner omfatter at deler fjernes og returneres til IBM. Kunden bekrefter at det foreligger eventuell tillatelse fra eieren og eventuelle panthavere til å 1) installere tilleggsutstyr, ombygginger og oppgraderinger og 2) overføre eiendomsrett og besittelse til fjernede deler til IBM. Kunden bekrefter dessuten at alle fjernede deler er uendrede originaldeler som er i god driftsmessig stand. De opprinnelige garanti- eller vedlikeholdsbetingelsene fortsetter å gjelde for deler som erstatter fjernede deler. Kunden skal la IBM installere tilleggsutstyret, ombyggingen eller oppgraderingen innen 30 dager etter levering. Hvis ikke, kan IBM kansellere transaksjonen, og Kunden må på egen bekostning returnere tilleggsutstyret, ombyggingen eller oppgraderingen til IBM.

Maskinkode og Lisensierbar intern maskinkode
For enkelte Maskiner kan IBM levere grunnleggende inn/ut-systemkode, støtteprogrammer, programmer for feilsøking, styreprogrammer eller mikrokode, med en fellesbetegnelse kalt "Maskinkode". Enkelte Maskiner som IBM oppgir, kalt "Spesifikke maskiner", bruker Lisensierbar intern maskinkode, kalt "Kode". Kode er en integrert del av, og kreves av, Spesifikke maskiner, og utføres under det eksterne brukergrensesnittet (dvs. er implementert i en del av lageret som ikke er adresserbart av brukerprogrammer). Maskinkode og Kode er opphavsrettslig beskyttet og lisensieres (selges ikke) under avtalebetingelsene som blir levert sammen med Maskinen. Kunden aksepterer lisensbetingelsene for Maskinkode og Kode på den måten som er oppgitt i lisensen.

   

8. Program

Programmer er opphavsrettslig beskyttet og lisensieres (selges ikke) under avtalebetingelsene som blir levert sammen med Programmet. Kunden aksepterer lisensbetingelsene for et Program på den måten som er oppgitt i lisensen.

   

9. IBMs garantibetingelser

I overensstemmelse med IBMs garantibetingelser som følger med hver IBM-maskin, garanterer IBM for hver IBM-maskin at den

 1. er feilfri i materialer og utførelse; og
 2. er i overensstemmelse med Spesifikasjonene.

Alle IBM-programmer med garanti skal være i overensstemmelse med Spesifikasjonene når de brukes i det Spesifiserte driftsmiljøet.

Garantien gjelder ikke ved feilaktig bruk, ulykke, endring, mangelfulle lokaler eller driftsmiljø, bruk i annet miljø enn Spesifisert driftsmiljø, mangelfullt vedlikehold utført av Kunden, fjerning eller endring av identifikasjonsmerker på Produkt eller deler, eller feil som skyldes et produkt IBM ikke er ansvarlig for.

IBM garanterer at IBM-tjenester utføres med rimelig omhu og kompetanse til beskrivelsen, inkludert eventuelle fullførelseskriterier, i denne Avtalen, i Tilleggsbetingelser eller i et Transaksjonsdokument.

IBM garanterer ikke at et Produkt eller en Tjeneste vil fungere uten avbrudd eller feilfritt, eller at IBM vil rette alle feil.

IBM oppgir hvilke IBM-produkter som IBM ikke gir garanti for.

Med mindre IBM oppgir annet, leverer IBM ikke-IBM-produkter uten garantier av noe slag. Det er imidlertid mulig at ikke-IBM-produsenter, -leverandører eller -utgivere gir egne garantier til Kunden.

   

10. Returrett

Hvis Kunden anskaffer Produkter og/eller Tjenester under denne avtalen for formål utenfor Kundens forretnings- eller yrkesvirksomhet (dvs. som forbruker), kan Kunden returnere Produktet til IBM uten å oppgi årsaken innen 14 dager etter levering og få refusjon eller kreditering (eksklusive frakt og ekspedisjonsgebyrer som IBM debiterer Kunden), samt avbestille en Tjeneste, forutsatt at Tjenesten ikke er påbegynt. IBM gir ikke refusjon for deler av et pakketilbud som er anskaffet til en samlet pris. Kunden kan naturligvis returnere hele pakken for å få refundert beløpet. For at Kunden skal ha rett til slik kreditering eller refusjon, må Kunden kontakte IBM innen 14 dager etter at IBM leverte Produktet eller Tjenesten til Kunden. IBM opplyser Kunden om hvordan returen av et Produkt eller avbestillingen av en Tjeneste skal foregå. Det returnerte Produktet må være inntakt og i originalemballasjen. Programemballasjens forsegling må ikke være brutt. Kopi av Kundens faktura, fraktseddel og eventuelt materiale som hør er til en Tjeneste, må følge med i returpakken. Frakt og ekspedisjonsgebyr som påløper ved retur av Produkter eller materiale som hører til en Tjeneste, blir ikke refundert.

   

11. Beskyttelse av personopplysninger

I forbindelse med utøvelsen av sin virksomhet samler IBM inn og behandler bestemte personopplysninger om kunder, Business Partnere, prospekter, leverandører og andre forretningskontakter. Opplysningene kan blant annet omfatte en enkeltpersons navn, forretnings- eller privatadresse, telefonnummer, e-postadresse og kredittkortopplysninger. Fordi IBM er et globalt firma, strekker IBMs forretningsprosesser seg over mer enn ett land og kan føre til verdensomspennende behandling og bruk av slike personlige data internt i og, under bestemte omstendigheter, utenfor IBM. Kunden samtykker i at IBM bruker og utveksler slike personopplysninger innenfor IBM-konsernet og med tredjeparter i forbindelse med denne Avtalen. Hvis ikke Kunden har bedt om annet, kan dette innebære utsendelse av informasjon om produkter og tjenester til Kunden. Kunden kan avstå fra å få slik informasjon fra IBM gjennom å kontakte oss på ibm.com's gratis telefonnummer (som du finner oppgitt på ibm.com's nettsted) eller kontakte sin IBM Telesales Representant. Hvis Kunden oppgir personopplysninger om andre, for eksempel ektemaken, kollegaen eller ansatte, aksepterer Kunden å oppfylle juridiske krav som er nødvendige for å gjøre slik avgivelse, bruk og overføring av slik informasjon gyldig.

   

12. Patenter og opphavsrett

I dette punktet omfatter "Produkt" også Maskinkode og Kode.

Hvis en tredjepart fremsetter påstand om at et Produkt som IBM har levert Kunden, krenker dennes patent- eller opphavsrettigheter, ivaretar IBM, på egen bekostning, Kundens interesse i anledning kravet. IBM betaler alle idømte omkostninger, skadeserstatninger og advokathonorarer, forutsatt at Kunden

 1. omgående sender IBM skriftlig meddelelse om kravet; og
 2. gir IBM full kontroll over saken og samarbeider med IBM i alle forhandlinger om oppgjør.

Hvis et slikt krav blir fremsatt eller etter IBMs mening sannsynligvis vil bli fremsatt, tillater Kunden IBM enten å skaffe Kunden rett til fortsatt bruk av Produktet, eller å endre det eller erstatte det med et annet med minst tilsvarende funksjonalitet. Hvis ingen av disse alternativene etter IBMs vurdering med rimelighet kan benyttes, vil Kunden, etter skriftlig anmodning fra IBM, returnere Produktet til IBM. IBM krediterer deretter Kunden et beløp som tilsvarer:

 1. For en Maskin, netto bokført verdi hos Kunden, forutsatt at Kunden har fulgt god regnskapsskikk; og
 2. For et Program, det laveste av 1) det beløpet Kunden betalte, eller 2) 12 måneders beløp.

Ovennevnte utgjør IBMs fulle ansvar overfor Kunden vedrørende krav i forbindelse med krenkelse av patent- og opphavsrettigheter.

Krav som IBM ikke er ansvarlig for

IBM er ikke ansvarlig for krav basert på følgende:

 1. Alt Kunden skaffer til veie, som blir inkorporert i et Produkt;
 2. Kundens endringer av et Produkt, eller bruk av et Program i annet enn i dets Spesifiserte driftsmiljø;
 3. Bruk av et Produkt i kombinasjon med andre Produkter som ikke er levert av IBM som et System, eller bruk av et Produkt i kombinasjon med produkt, data eller apparatur som ikke er levert av IBM; eller
 4. Krenkelser fra et ikke-IBM-produkt alene, i motsetning til dets kombinasjon med Produkter IBM leverer til Kunden som et System.

 

13. Ansvarsbegrensning

Det kan oppstå forhold hvor feil, mangler eller annet ansvar medfører at Kunden har krav på erstatning fra IBM. I ethvert slikt tilfelle, uansett ansvarsgrunnlag, er IBMs erstatningsansvar under enhver omstendighet begrenset til:

 1. erstatningsbeløp slik det fremkommer i betingelser for patenter og opphavsretter beskrevet ovenfor;
 2. skader på person, herunder død, og på eiendom; og
 3. for andre direkte skader, det høyeste av kr 500 000 eller beløpet, for periodiske beløp gjelder verdien for 12 måneder, for det Produktet eller den Tjenesten kravet gjelder. I dette punktet omfatter "Produkt" Kode og Maskinkode.

  Denne begrensningen gjelder også for IBMs underleverandører og programutviklere. Dette er maksimum for hva IBM og IBMs underleverandører og programutviklere samlet er ansvarlig for.

Forhold IBM ikke er ansvarlig for

IBM, IBMs underleverandører eller programutviklere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgende:

 1. Krav som tredjepart måtte reise mot Kunden for tap eller skader, unntatt det som er beskrevet i de første to punktene ovenfor;
 2. Tap av eller skade på Kundens registre eller data; eller
 3. Avledede eller indirekte tap eller skader, herunder tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster, selv om IBM er underrettet om muligheten for slike skader eller tap.

 

14. Generelt

Kunden kan si opp Avtalen med skriftlig varsel til IBM når Kunden har oppfylt sine forpliktelser.

Hver av partene kan si opp Avtalen ved skriftlig varsel hvis den andre parten ikke oppfyller betingelsene. Den andre parten skal gis rimelig til å oppfylle betingelsene.

Betingelser i Avtalen som på grunn av sitt innhold går utover opphørstidspunktet for Avtalen, er gjeldende inntil de er oppfylt og gjelder også for begge partenes respektive etterfølgere og transporthavere.

Eventuelle tillegg til eller endringer av disse avtalebetingelsene fra Kundens side, er ugyldige uansett form. Hvis noen bestemmelser i Avtalen viser seg å være ugyldige eller ikke kan gjennomføres, gjelder de øvrige bestemmelsene i Avtalen fortsatt i sin helhet.

Alle Kundens rettigheter og alle IBMs forpliktelser er kun gyldige i Norge. IBM behandler ikke bestillinger for levering til adresser utenfor Norge.

Avtalen reguleres av norsk lov.

Ingen av disse betingelsene tilsidesetter forbrukernes lovbestemte rettigheter som ikke kan fraskrives eller begrenses i avtale.

HW & SW NO-6172-00E 17/02/2001

 
 

Tillegg D til IBM Kjøpsavtale

Salg av IBM reservedeler Services

International Business Machines A/S, heretter kalt IBM, vil selge deler til kunden under følgende betingelser.

1. Definisjoner


Med deler forstås enhver maskinkomponent eller del av en maskin, modellendring eller tilleggsutstyr som vil kunne ombyttes i samsvar med IBMs eller underleverandørs beskrivelse for vedlikehold.

2. Prisendringer

 1. Priser kan endres uten varsel.
 2. Dersom bestilling blir foretatt innen 30 dager etter at skriftlig tilbud er gitt, skal kunden faktureres den tilbudte pris eller den alminnelig gjeldende pris på forsendelsestidspunktet dersom denne pris er lavere.
 3. Deler som er bestilt før en prisøkning, men som av kunden ønskes levert mer enn 60 dager etter prisøkningen, vil bli fakturert den høyere pris.

3. Delers kvalitet

 1. Deler som IBM selger vil være nye eller brukte, men yteevnen skal tilsvare fabrikknye når de installeres korrekt på en IBM maskin.
 2. IBM innestår i en periode på 90 dager etter levering, for at den solgte del skal være fri for defekter i materiale og utførelse.
 3. IBMs forpliktelser er etter IBMs kontroll begrenset til ombytting av delen som etter kjøperens mening er defekt. Kjøperen plikter å underrette IBM om slike defekter uten ugrunnet opphold.

4. Ansvarsbegrensning

Det kan oppstå forhold hvor feil, mangler eller annet ansvar medfører at Kunden har krav på erstatning fra IBM. I ethvert slikt tilfelle, uansett ansvarsgrunnlag, er IBMs erstatningsansvar under enhver omstendighet begrenset til

 1. skader på person, herunder død, og på eiendom; og
 2. for andre direkte skader, det høyeste av kr. 500.000,- eller beløpet for den del kravet gjelder. I dette punktet omfatter del også Lisensierbar intern maskinkode.

Denne begrensningen gjelder også for IBMs underleverandører og programutviklere. Dette er maksimum for hva IBM og IBMs underleverandører og programutviklere samlet er ansvarlig for.

Forhold IBM ikke er ansvarlig for

IBM, IBMs underleverandører eller programutviklere er under ingen omstendighet ansvarlig for følgende:

 1. Krav som tredjepart måtte reise mot Kunden for tap eller skade, unntatt det som er beskrevet i det første punktet ovenfor.
 2. Tap av eller skade på Kundens registre eller data; eller
 3. 3. Avledede eller indirekte tap eller skader, herunder tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster, selv om IBM er underrettet om muligheten for slike skader eller tap.

5. Salgspant

IBM har salgspant i Produktet til sikkerhet for kjøpesum inklusive avgifter og omkostninger.

6. Returrett

Utover hva som er angitt i avsnitt 3, Delers kvalitet, er alt salg endelig. IBM vil imidlertid etter avtale med kunden, akseptere retur av ubrukte, uendrede, originale IBM-deler innen 1 måned etter levering, dersom det er begått en feil ved bestilling/levering.

Slike feil kan f.eks. være:

 1. Feilaktig antall levert.
 2. Sifrene i delnummer er ombyttet.
 3. Feilaktig delnummer er levert.
 4. Erstatningsdel kan ikke benyttes pga. en teknisk endring.

IBMs aksept av retur av en feilaktig bestilt/levert del, vil være avhengig av kjøp av den riktige del og/eller innsendelse av kopi av faktura eller bestillingsseddel som dokumenterer at den opprinnelige leveranse var feilaktig. Retur skal skje i original emballasje, og med ubrutt forsegling. Særskilt returskjema skal benyttes.

7. Åpningstider

IBMs delelager er betjent for salg av reservedeler på vanlige virkedager som følger: Mandag - torsdag kl. 08:00 - 16:00, Fredager og alle dager fra 15. mai til 31. august kl. 08:00 - 15:30.

 
 
HW & SW NO-6172-00E 17/02/2001
 
 

IBM Avtalebetingelser for anskaffelse
Tillegg D til IBM Kjøpsavtale – Salg av IBM reservedeler Services


    Om IBM Personvern Kontakt