IBM®
Til hovedindhold
    Danmark [Vælg land]      Vilkår for brug
 
 
   
     Hjem      Produkter      Serviceydelser & løsninger      Support & download      Mine oplysninger     


IBM Købsaftale

Læs omhyggeligt disse aftalevilkår og print dem ud for fremtidig reference.

For køb af produkter, undtagen reservedele, gælder IBM Købsaftale.

For køb af reservedele gælder IBM Købsaftale og Tillæg D - Salg af IBM-reservedele.

For køb af IBM IT-education Services gælder IBM Købsaftale og Tillæg E - IBM IT-education Services.

For køb af IBM-Programmer gælder IBM Købsaftale og Licensvilkår for IBM-Programmer.

 

IBM Købsaftale

Læs omhyggeligt disse aftalevilkår, som gælder for de Produkter og Serviceydelser, IBM leverer.


IBM accepterer kundens ordre, under forudsætning af (1) at kunden accepterer vilkårene i denne IBM Købsaftale (kaldet Aftalen), (2) at kunden oplyser en gyldig leveringsadresse i Danmark, og (3) at Produktet eller Serviceydelsen er til rådighed. IBM accepterer kundens ordre ved at sende kunden et Transaktionsdokument.
Ved onlinebestilling accepterer kunden vilkårene i Aftalen ved at klikke på knappen for accept af vilkårene og afslutte transaktionen.
Denne Aftale, inklusive de tilhørende garantivilkår, licensaftaler, Tillæg og Transaktionsdokumenter, udgør den fuldstændige aftale mellem kunden og IBM vedrørende kundens køb af Produkter og Serviceydelser og erstatter al tidligere mundtlig eller skriftlig kommunikation mellem kunden og IBM. Eventuelle tilføjelser til eller ændringer af vilkår fra kundens side, uanset form (f.eks. i en ordre), anses for ugyldige. Hvis kunden har anskaffet IBM-Produkterne og -Serviceydelserne gennem en IBM Business Partner, gælder vilkårene i denne Aftale ikke.
Medmindre kunden og IBM aftaler andet i forbindelse med en specifik transaktion, anerkender kunden, at alle de transaktioner, hvor kunden anskaffer Maskiner, programlicenser og Serviceydelser, udgør separate aftaler, der er juridisk uafhængige af hinanden.

1.0 Definitioner

Definitioner
IBM IBM Danmark A/S
Installationsdato er følgende:
 1. For en IBM-Maskine, hvor IBM er ansvarlig for installationen: Den 1. arbejdsdag efter den dag, IBM har installeret Maskinen, eller, hvis kunden udsætter installationen, den 1. arbejdsdag efter den dag, IBM stiller Maskinen til rådighed for kunden til senere installation.
 2. For en Kundeopstillet Maskine og for ikke-IBM-Maskiner: Den 2. arbejdsdag efter Maskinens standardtransporttid.
 3. For et Program:
  1. Basislicens - den seneste af følgende:
   1. Dagen efter testperiodens udløb.
   2. Den 2. arbejdsdag efter Programmets standardtransporttid.
  2. Kopi - den dato (anført i et Transaktionsdokument), hvor IBM autoriserer kunden til at tage en kopi af Programmet.
  3. Betalbar komponent - den dato, kunden distribuerer en kopi af en betalbar komponent til støtte for kundens autoriserede brug af Programmet.
Koncern En Koncern er enhver form for juridisk enhed, f.eks. et selskab, og de datterselskaber, som ejes med mere end 50 %. Udtrykket "Koncern" gælder kun den del af koncernen, der er placeret i Danmark, og som parterne hver især udgør en del af.
Kundeopstillet Maskine En Kundeopstillet Maskine er en IBM-Maskine, som kunden selv installerer i overensstemmelse med IBM's instruktioner.
Licensgiven Intern Kode Licensgiven Intern Kode er Maskinkode, som anvendes af visse Maskiner, som IBM angiver (kaldet Specifikke Maskiner). IBM angiver Specifikke Maskiner i et Transaktionsdokument. International Business Machines Corporation, et af dets datterselskaber eller en tredjepart ejer Licensgiven Intern Kode, herunder alle ophavsrettigheder til Licensgiven Intern Kode og alle kopier af Licensgiven Intern Kode (dette omfatter den originale Licensgivne Interne Kode, kopier af den originale Licensgivne Interne Kode og kopier af kopier). Licensgiven Intern Kode er omfattet af ophavsret og gives i licens (den sælges ikke). Licensgiven Intern Kode licenseres i henhold til vilkårene i den aftale, der følger med koden. Licensen gælder alene brug af den Licensgivne Interne Kode, således at Maskinen kan fungere i overensstemmelse med sine specifikationer og kun for den maskinkapacitet, som IBM har givet kunden skriftlig tilladelse til at bruge, og som IBM modtager betaling for.
Maskine Maskine er en maskine, dens funktioner, ombygninger, opgraderinger, elementer, tilbehør eller kombinationer heraf. Udtrykket "Maskine" omfatter både IBM-maskiner og ikke-IBM-maskiner (herunder andet udstyr), som IBM leverer til kunden.
Maskinkode Maskinkode er mikrokode, grundlæggende input/outputsystemkode (kaldet BIOS), hjælpeprogrammer, styreprogrammer og fejlfindingsprogrammer, som leveres sammen med en IBM-Maskine. Maskinkode licenseres i henhold til vilkårene i den aftale, der følger med Maskinkoden. Licensen gælder alene brug af Maskinkoden, således at Maskinen kan fungere i overensstemmelse med sine specifikationer og kun for den maskinkapacitet, som IBM har givet kunden tilladelse til at bruge, og som IBM modtager betaling for.
Materialer Materialer er skriftlige arbejder eller andre former for udviklede arbejder, f.eks. programmer, programlister, programmeringsværktøjer, dokumentation, rapporter, tegninger eller tilsvarende, som IBM måtte levere til kunden som en del af en Serviceydelse. Udtrykket "Materialer" omfatter ikke Programmer, Maskinkode eller Licensgiven Intern Kode.
Produkt Et Produkt er en Maskine eller et Program.
Program Et Program er følgende, inklusive originalen og alle hele eller delvise kopier: Maskinlæsbare instruktioner og data, komponenter, audiovisuelt indhold (f.eks. billeder, tekst, lyd og illustrationer) og tilhørende licensmateriale. Udtrykket "Program" omfatter ethvert Program, der er licenseret i henhold til en IBM-licensaftale (kaldet IBM-Program) eller i henhold til en tredjepartslicensaftale (kaldet ikke-IBM-Program), og som IBM leverer til kunden. Udtrykket omfatter ikke Materialer i form af Maskinkode eller Licensgiven Intern Kode.
Serviceydelse Serviceydelse er udførelse af en opgave, råd og vejledning, support eller adgang til en ressource, f.eks. adgang til en informationsdatabase, som IBM stiller til rådighed for kunden.
Specificeret Driftsmiljø Specificeret Driftsmiljø er de maskiner og programmer, som et Program er beregnet til at blive anvendt sammen med, som beskrevet i Programmets specifikationer.
Vesteuropa Andorra, Belgien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østrig og andre lande, der efterfølgende er optaget i Den Europæiske Union, regnet fra datoen for deres indtrædelse.


2. Aftalestruktur
IBM leverer supplerende vilkår i dokumenter, kaldet "Tillæg" og "Transaktionsdokumenter", som også er en del af denne Aftale. "Transaktionsdokumenter" omfatter bl.a. ordrebekræftelser, ordregodkendelser, tilføjelser, bilag, licensbeviser og supplementer.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem vilkårene i de enkelte dokumenter, har vilkårene i et Tillæg forrang for vilkårene i Aftalen. Vilkårene i et Transaktionsdokument har forrang for vilkårene både i Tillæg og i Aftalen.
Kunden accepterer vilkårene i Tillæg og Transaktionsdokumenter ved at 1) bestille et Produkt eller en Serviceydelse fra IBM via en onlinetransaktion, 2) tage Produktet eller Serviceydelsen i brug eller 3) betale for Produktet eller Serviceydelsen.

Et Produkt eller en Serviceydelse bliver underlagt denne Aftale, når IBM accepterer kundens ordre ved enten at 1) sende kunden et Transaktionsdokument, 2) sende Maskinen eller stille Programmet til rådighed for kunden eller 3) levere Serviceydelsen. IBM's bekræftelse af at have modtaget kundens ordre er ikke ensbetydende med, at IBM accepterer kundens ordre.


3. Betaling
Bortset fra kredit- og betalingskorttransaktioner forfalder alle beløb til betaling ved modtagelsen af fakturaen. Kunden er indforstået med at betale i overensstemmelse hermed, inklusive eventuelle morarenter.
Hvis betaling ikke er foretaget inden for 30 dage fra fakturadatoen, kan kunden blive faktureret morarenter.
Morarenter beregnes i henhold til Rentelovens satser pr. måned i forhold til det antal dage, betalingen modtages for sent.

Kunden er ansvarlig for betaling af eventuel formueskat for hvert enkelt Produkt, regnet fra den dato, Produktet sendes til kunden. Der gælder ingen prisnedslag, mængderabatter eller andre former for rabatter, medmindre det udtrykkeligt er angivet for den pågældende transaktion.

Serviceydelser, som kunden betaler forud, skal benyttes inden for den gældende aftaleperiode. Medmindre IBM angiver andet, krediterer eller refunderer IBM ikke forudbetalte beløb for ubenyttede Serviceydelser.


4. Returret
Hvis kunden anskaffer Produkter og/eller Serviceydelser i henhold til denne Aftale, som ligger uden for kundens forretning eller profession, dvs. som forbruger, kan kunden returnere Produktet til IBM uden angivelse af grunden og/eller afbestille en Serviceydelse på følgende vilkår:
Kunden kan returnere et Produkt til IBM uden angivelse af grunden, forudsat at kunden meddeler IBM dette, senest 14 kalenderdage eller 7 arbejdsdage efter at IBM har leveret Produktet til kunden, afhængigt af hvad der er længst, hvorefter kunden modtager en refusion eller en kreditering.

Kunden kan afbestille en Serviceydelse uden angivelse af grunden, forudsat at kunden meddeler IBM dette, senest 14 kalenderdage eller 7 arbejdsdage efter datoen for Aftalens indgåelse, afhængigt af hvad der er længst, under forudsætning af at Serviceydelsen ikke er påbegyndt med kundens samtykke.

For at være berettiget til en sådan kreditering eller refusion skal kunden ringe til IBM på de telefonnumre, der er vist på IBM's hjemmeside og rekvirere en returneringsformular. IBM refunderer eller krediterer ikke dele af en produktpakke, der er leveret til en samlet pris. Kunden kan naturligvis returnere hele pakken og modtage refusion eller kreditering for hele pakken. Kunden skal returnere Produktet intakt og i den oprindelige emballage sammen med al dokumentation og tilbehør til den adresse og inden for den tidsfrist, som IBM angiver. Forseglingen af programemballagen må ikke være brudt. Desuden skal kunden vedlægge en fakturakopi, returneringsformularen og forsendelsesmærkaten sammen med det returnerede Produkt. Kunden er ansvarlig for alle forsendelsesudgifter i forbindelse med returneringen.

For IBM-Programmer gælder samme vilkår, som beskrevet ovenfor, men i stedet for at returnere Programmet skal kunden destruere det (inklusive IBM-programdokumentationen) og bruge en formular, IBM leverer, til skriftligt at bekræfte over for IBM, at kunden ikke længere har ret til at bruge Programmet.


5. Generelle principper for parternes forretningsforhold
Parterne er enige om, at følgende gælder for Aftalen:

 1. Al den information, der udveksles mellem parterne, er ikke-fortrolig. Hvis en af parterne ønsker udveksling af fortrolig information, skal dette ske under en underskrevet fortrolighedsaftale.
 2. Parterne giver udelukkende hinanden de licenser og rettigheder, der er anført. Der gives ingen andre licenser eller rettigheder (herunder licenser eller rettigheder i forbindelse med patenter).
 3. Parterne kan kommunikere med hinanden ad elektronisk vej, og denne form for kommunikation anerkendes som skriftlig og underskrevet kommunikation, i det omfang gældende lov anerkender dette. En identifikationskode (en såkaldt bruger-id) indeholdt i et elektronisk dokument er tilstrækkelig bekræftelse i juridisk forstand på afsenderens identitet og dokumentets gyldighed.
 4. Hver af parterne skal give den anden part rimelig mulighed for at opfylde sine forpligtelser, inden der rejses påstand om manglende opfyldelse.
 5. Parterne vil overholde gældende lovgivning og bestemmelser, f.eks. vedrørende eksportkontrol og import.
 6. Ingen af parterne kan fremsætte juridiske krav, der er opstået som en følge af eller i forbindelse med denne Aftale, mere end to år efter at årsagen til kravet er opstået, medmindre andet gælder ifølge ufravigelig lovbestemmelse.
 7. Ingen af parterne er ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser, hvis dette skyldes forhold uden for partens kontrol.
 8. Ingen af parterne må overdrage denne Aftale, helt eller delvist, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke. Ethvert forsøg herpå er ugyldigt. Parterne er enige om ikke at nægte et sådant samtykke uden rimelig grund. Overdragelse af denne Aftale inden for Koncernen eller overdragelse til en fortsættende virksomhed pga. fusion eller virksomhedsovertagelse kræver ikke den anden parts samtykke.

Kunden er indforstået med:

 1. eventuelt at fremvise købskvittering eller faktura for at opnå service i garantiperioden.
 2. at anskaffelse af Maskiner sker i den hensigt at benytte dem inden for den del af kundens Koncern, som er fysisk placeret i Vesteuropa og ikke med henblik på videresalg, leasing eller overdragelse til tredjepart, medmindre et af følgende forhold er gældende:
  (a) Kunden indgår en lease back-finansieringsaftale for Maskinerne, eller
  (b) Kunden køber Maskinerne uden nogen form for rabat eller tilskud.
 3. at tillade IBM at installere obligatoriske, tekniske ændringer (f.eks. sikkerhedsanordninger) på en Maskine. Dele, som IBM fjerner, bliver IBM's ejendom. Kunden erklærer at have tilladelse fra ejeren og eventuelle panthavere til at overdrage ejendomsret og besiddelse af de fjernede dele til IBM.
 4. at kunden selv er ansvarlig for de resultater, der opnås ved brugen af de pågældende Produkter og Serviceydelser.
 5. at denne Aftale ikke skaber nogen rettigheder eller noget søgsmålsgrundlag for tredjepart. IBM er ikke ansvarlig for krav over for kunden fremsat af tredjepart, bortset fra de bestemmelser, der er anført i afsnittet Patenter og ophavsrettigheder nedenfor, og i afsnittet Ansvarsbegrænsninger nedenfor, hvad angår personskade (herunder død) samt skade på fast ejendom og løsøre, som IBM er juridisk ansvarlig for.
 6. at sørge for, at IBM har fornøden, uhindret og sikker adgang til kundens faciliteter, så IBM kan opfylde sine forpligtelser.
 7. ikke at videresælge en Serviceydelse uden IBM's forudgående, skriftlige samtykke. Ethvert forsøg herpå er ugyldigt.


6. IBM's garantibetingelser
Medmindre IBM angiver andet, gælder følgende garantibetingelser kun i Danmark.
Garanti for IBM-Maskiner
IBM indestår for, at hver enkelt IBM-Maskine er mangelfri mht. materialer og fabrikation, og at den overholder sine specifikationer.
Garantiperioden for en Maskine er en specificeret, afgrænset periode, der begynder på Maskinens Installationsdato. I garantiperioden yder IBM vederlagsfrit reparations- og udskiftningsservice på Maskinen i overensstemmelse med den type service, IBM har defineret for den pågældende Maskine. Hvis en Maskine i garantiperioden ikke fungerer i overensstemmelse med garantien, og IBM 1) ikke er i stand til at få den til det eller 2) ikke er i stand til at udskifte den med en Maskine, der har mindst tilsvarende funktionalitet, er kunden berettiget til at returnere den til IBM, hvorefter kunden får det betalte beløb refunderet.
Garantien på IBM-Maskiner, der er anskaffet i Vesteuropa, er gyldig i alle lande i Vesteuropa, forudsat at Maskinerne er annonceret og tilgængelige i disse lande.
Garanti for IBM-Programmer
IBM indestår for, at hvert enkelt Program, hvortil der ydes garanti, overholder sine specifikationer, hvis det benyttes i det Specificerede Driftsmiljø.
Garantiperioden for et IBM-Program udløber, når programservice ikke længere tilbydes af IBM. I garantiperioden yder IBM vederlagsfrit programservice til fejlretning. Programservice er til rådighed for et IBM-Program, hvortil der ydes garanti, i mindst et år efter at Programmet er blevet generelt tilgængeligt fra IBM.
Hvis et Program ikke fungerer i henhold til garantien, i løbet af det første år efter at kunden har modtaget sin licens, og IBM ikke er i stand til at få det til det, er kunden berettiget til at returnere Programmet til IBM, hvorefter kunden får refunderet det betalte beløb. For at være berettiget hertil skal kunden have fået sin licens, mens programservice var til rådighed (uanset hvor lang tid, der var tilbage).
Garanti for IBM-Serviceydelser
IBM indestår for, at hver enkelt Serviceydelse udføres med fornøden omhu og kompetence og i overensstemmelse med beskrivelsen (inklusive eventuelle afleveringskriterier), som findes i denne Aftale, et Tillæg eller et Transaktionsdokument.
Garanti for systemer
Når IBM leverer Produkter som et system, indestår IBM for, at Produkterne er indbyrdes kompatible og kan fungere sammen. Denne garanti supplerer IBM's øvrige gældende garantier.
Garantiens omfang
De ovenfor nævnte garantier bortfalder i tilfælde af forkert brug (herunder f.eks. brug af maskinkapacitet ud over, hvad IBM har givet kunden skriftlig tilladelse til at bruge), ydre omstændigheder, uautoriseret ændring, uegnet fysisk miljø eller driftsmiljø, drift i andre miljøer end det Specificerede Driftsmiljø, mangelfuld vedligeholdelse fra kundens side eller fejl forårsaget af produkter, som IBM ikke er ansvarlig for. Garantien på Maskiner bortfalder, hvis kunden fjerner eller ændrer Maskinernes eller komponenternes identifikationsmærkater.
Intet i denne Aftale skal ændre ved lovbestemte forbrugerrettigheder, der ikke kan fraskrives eller begrænses ved aftale. IBM's forpligtelser er begrænset til det ovenfor anførte, medmindre andet gælder ifølge ufravigelig lovbestemmelse. IBM påtager sig ingen forpligtelser herudover uanset kundens forventninger vedrørende kvalitet, egnethed eller anvendelse.
Undtagelser fra garantien

IBM indestår ikke for, at et Produkt eller en Serviceydelse vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at IBM vil rette alle fejl.
IBM vil identificere IBM-Maskiner og -Programmer, der ikke er omfattet af garanti.
Medmindre IBM angiver andet og i det omfang, gældende lov tillader det, leverer IBM Materialer, ikke-IBM-Produkter og ikke-IBM-Serviceydelser uden nogen form for garanti.
Ikke-IBM-producenter, -udviklere, -leverandører eller -udgivere yder dog muligvis egne garantier over for kunden. Eventuelle garantier for ikke-IBM-Programmer findes i deres respektive licensaftaler.

7. Patenter og ophavsret
I denne paragraf omfatter udtrykket "Produkt" også Materialer, Maskinkode og Licensgiven Intern Kode.
Hvis en tredjepart nedlægger påstand om, at et Produkt, som IBM har leveret til kunden, krænker denne parts patent- eller ophavsrettigheder, vil IBM for egen regning forsvare kunden mod en sådan påstand og betale alle omkostninger, skadeserstatninger og advokatsalærer, som retten måtte idømme, eller som er omfattet af et forlig, som IBM har godkendt, forudsat at kunden:
1. straks underretter IBM skriftligt om en sådan påstand.
2. giver IBM fuld kontrol med sagens førelse og samarbejder med IBM i forsvaret og enhver relateret forhandling om forlig.

Retsmidler
Hvis der fremsættes en sådan påstand, eller det er sandsynligt, at en sådan vil blive fremsat, er kunden indforstået med at tillade IBM at opnå ret til, at kunden fortsat kan benytte Produktet, eller at lade IBM ændre eller udskifte det med et, der har mindst tilsvarende funktionalitet. Hvis IBM vurderer, at ingen af disse alternativer er mulige på rimelige vilkår, er kunden indforstået med at returnere Produktet til IBM på IBM's skriftlige anmodning. Herefter tilbagebetaler IBM et beløb svarende til:
1. For Maskiner: Den af kunden bogførte værdi, forudsat at der er anvendt almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
2. For IBM-Programmer: Det mindste af enten 1) det af kunden betalte beløb eller 2) 12 måneders betaling.
3. For Materialer: Det beløb, kunden har betalt IBM for udviklingen af Materialerne.
Ovennævnte udgør IBM's maksimale ansvar og kundens eneste retsmiddel, for så vidt angår enhver påstand om krænkelse.

IBM fraskriver sig ethvert ansvar, for såvidt angår krav baseret på følgende:

 1. Elementer, som kunden selv har anskaffet, og som er inkorporeret i et Produkt, eller IBM's overholdelse af de design, specifikationer eller instruktioner, som kunden har givet, eller som tredjepart har givet på kundens vegne.
 2. Ændringer af et Produkt foretaget af kunden eller brug af et IBM-Program i andre IT-miljøer end det Specificerede Driftsmiljø.
 3. Kombination, drift eller brug af et Produkt sammen med andre produkter, som IBM ikke har leveret som et system, eller kombination, drift eller brug af et Produkt sammen med andre produkter, data, enheder eller forretningsmetoder, som IBM ikke har leveret, eller distribution, drift eller brug af et Produkt til fordel for en tredjepart uden for kundens Koncern.
 4. Krænkelse forårsaget af et ikke-IBM-Produkt alene.

8. Ansvarsbegrænsninger
Medmindre gældende lov kræver andet, gælder følgende:
(a) IBM's erstatningsansvar for krav og tab, der måtte opstå som følge af IBM's udførelse af sine forpligtelser eller som følge af andre årsager i forbindelse med Aftalen, er begrænset til erstatning udelukkende for de krav og tab, der kan påvises at være opstået som en umiddelbar og direkte følge af IBM's manglende opfyldelse af sådanne forpligtelser. Erstatningen kan ikke overstige det største af følgende beløb:
(i) (i) kr. 4.000.000 eller
(ii) Betalingen for det Produkt eller den Serviceydelse, der er genstand for kravet (12 måneders betaling i tilfælde af løbende betalinger).
(b) Den ansvarsbegrænsning, der er omtalt ovenfor under (a), gælder ikke:
(i) Erstatning for personskade (herunder død) samt skade på fast ejendom og løsøre
(ii) Forfaldne betalinger i henhold til 7. Patenter og ophavsret ovenfor.
(c) IBM er ikke ansvarlig for følgende:
(i) Tabt avance, selv om det er en direkte følge af den begivenhed, der har forårsaget tabet.
(ii) Indirekte tab eller følgeskader, selv om sådanne tab eller følgeskader kunne være forudset, og selv om IBM var blevet informeret om muligheden for sådanne tab eller følgeskader.
(iii) Tab af eller skade på data.
(iv) Tabt forretning, indtægt, goodwill eller forventede besparelser.
(d) Ansvarsbegrænsningen i denne paragraf gælder ikke kun de aktiviteter, som IBM udfører, men også de aktiviteter, som IBM's underleverandører, leverandører og programudviklere udfører, og repræsenterer det maksimale beløb, som IBM samt IBM's underleverandører, leverandører og programudviklere samlet er ansvarlige for.
(e) I denne paragraf omfatter udtrykket "Produkt" også Maskinkode og Licensgiven Intern Kode.

9. Maskiner
En IBM-Maskine er fremstillet af nye dele eller af både nye og brugte dele, bortset fra pc'er, der udelukkende er fremstillet af nye dele. En Maskine er ikke i alle tilfælde ny og kan have været installeret tidligere. Uanset dette gælder IBM's garantivilkår.
Ejendomsret og risiko
IBM har ejendomsforbehold i en Maskine, indtil hele betalingen er modtaget, hvorefter ejendomsretten til Maskinen overgår til kunden eller, hvis kunden ønsker det, til kundens leasinggiver.
For såvidt angår funktioner, ombygninger eller opgraderinger, der indebærer afmontering af dele, som herefter bliver IBM's ejendom, overgår ejendomsretten først, når IBM har modtaget alle skyldige beløb samt de afmonterede dele. Ejendomsretten overgår ikke, når IBM leverer funktioner, ombygninger eller opgraderinger, der udelukkende består af Maskinkode eller Licensgiven Intern Kode.
IBM bærer risikoen for tab af eller skade på en Maskine indtil det tidspunkt, den leveres til den af IBM udpegede transportør for videreforsendelse til kunden eller kundens angivne lokalitet. Herefter overgår risikoen til kunden. Maskinen er dækket af en forsikring, som IBM tegner og betaler til fordel for kunden, og som dækker tidsrummet, indtil Maskinen leveres til kunden eller til den adresse, kunden har angivet. I tilfælde af tab eller skade skal kunden 1) give IBM skriftlig besked om tabet eller skaden senest 10 arbejdsdage efter leveringen og 2) følge den gældende procedure i forbindelse med skadesanmeldelse.
Hvis kunden anskaffer et Produkt i henhold til denne Aftale, som ligger uden for kundens forretning eller profession, dvs. som forbruger, erstatter følgende afsnit det andet afsnit ovenfor, for så vidt angår den pågældende transaktion:
IBM bærer risikoen for tab af Maskinen til og med den dato, den leveres til kunden. Herefter overgår risikoen til kunden.

Installation
Kunden skal etablere driftsbetingelser, som opfylder de specificerede krav for Maskinen.
IBM sælger funktioner, ombygninger og opgraderinger til installation på Maskiner - i visse tilfælde udelukkende til installation på en specifik Maskine, identificeret ved et serienummer. En del af denne type installationer indebærer afmontering og returnering af dele til IBM. Kunden indestår i sådanne tilfælde for at have tilladelse fra ejeren og eventuelle panthavere til 1) at installere funktioner, ombygninger og opgraderinger og 2) at overdrage ejendomsret og besiddelse af de afmonterede dele (som herefter bliver IBM's ejendom) til IBM. Kunden erklærer desuden, at alle afmonterede dele er originale, uændrede og i god og funktionsdygtig stand. Dele, der erstatter udskiftede dele, overtager samme garanti- og vedligeholdelsesservicestatus som de udskiftede dele. Kunden er indforstået med at give IBM mulighed for at installere en funktion, ombygning eller opgradering senest 30 dage efter leveringen. I modsat fald er IBM berettiget til at annullere transaktionen, hvorefter kunden er forpligtet til at returnere den pågældende funktion, ombygning eller opgradering til IBM for egen regning.
Maskinkode og Licensgiven Intern Kode
Maskinkode er undergivet de licensvilkår, der leveres sammen med Maskinkoden. Licensen gælder alene brug af Maskinkoden, således at Maskinen kan fungere i overensstemmelse med sine specifikationer og kun for den maskinkapacitet, som IBM har givet kunden skriftlig tilladelse til at bruge, og som IBM modtager betaling for.
Visse Maskiner, som IBM angiver (kaldet Specifikke Maskiner), anvender Licensgiven Intern Kode. IBM identificerer sådanne Specifikke Maskiner i et Transaktionsdokument. International Business Machines Corporation, et af dets datterselskaber eller en tredjepart ejer Licensgiven Intern Kode, herunder alle ophavsrettigheder til Licensgiven Intern Kode og alle kopier af Licensgiven Intern Kode (dette omfatter den originale Licensgivne Interne Kode, kopier af den originale Licensgivne Interne Kode og kopier af kopier). Licensgiven Intern Kode er omfattet af ophavsret og gives i licens (den sælges ikke). Licensgiven Intern Kode licenseres i henhold til vilkårene i den aftale, der følger med koden. Licensen til Licensgiven Intern Kode gælder alene brug af koden, således at en Specifik Maskine kan fungere i overensstemmelse med sine specifikationer og kun for den maskinkapacitet, som IBM har givet kunden skriftlig tilladelse til at bruge, og som IBM modtager betaling for. Visse Maskiners kapacitet er beskyttet af teknologiske foranstaltninger i Maskinkode og Licensgiven Intern Kode. Kunden er indforstået med IBM's implementering af sådanne teknologiske foranstaltninger for at beskytte maskinkapaciteten, herunder foranstaltninger, der kan påvirke datatilgængeligheden eller Maskinens ydeevne.
Kundens accept af vilkårene i denne Aftale omfatter også kundens accept af IBM's gældende licensaftale vedrørende Maskinkode, der leveres sammen med Maskinkoden, og af IBM's aftale vedrørende Licensgiven Intern Kode, der leveres sammen med den Licensgivne Interne Kode. De aktuelle versioner af IBM's licensaftale vedrørende Maskinkode og IBM's aftale vedrørende Licensgiven Intern Kode findes på adressen: //www-1.ibm.com/servers/support/machine_warranties/. IBM opdaterer med mellemrum sine licensaftaler vedrørende Maskinkode og aftalen vedrørende Licensgiven Intern Kode. De opdaterede licensvilkår gælder kun for Maskinkode og Licensgiven Intern Kode, der leveres, efter de opdaterede vilkår er trådt i kraft. IBM ændrer med mellemrum vilkårene i disse to aftaler. Ændringerne har ikke tilbagevirkende kraft og gælder kun Maskinkode og Licensgiven Intern Kode, som IBM leverer efter ændringerne er trådt i kraft.
Ejendomsretten overgår ikke, når IBM leverer funktioner, ombygninger eller opgraderinger, der udelukkende består af Maskinkode eller Licensgiven Intern Kode.

10. Programmer
Programmer er ophavsretligt beskyttet (copyright) og sælges ikke, men gives i licens i henhold til vilkårene i den licensaftale, der leveres sammen med dem. Kunden accepterer licensvilkårene for et Program på den måde, der er angivet i licensen.


11. Generelt
Parterne giver ikke hinanden ret til at benytte deres respektive (eller nogen af deres respektive Koncerners) varemærker, handelsnavne eller andre betegnelser i nogen form for markedsføring eller salgsmateriale uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.
Bestemmelser i denne Aftale, der ifølge deres natur rækker ud over Aftalens ophørstidspunkt, er fortsat gyldige, indtil de er opfyldt, og gælder også begge parters respektive efterfølgere og transporthavere.
Hvis eventuelle bestemmelser i denne Aftale er ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil resten af bestemmelserne i Aftalen fortsat være gældende.
Kunden er indforstået med at give International Business Machines Corporation og dets datterselskaber tilladelse til at indsamle og anvende personoplysninger, der kan omfatte en persons navn, forretningstelefonnummer og e-mail-forretningsadresse overalt, hvor de driver forretning. IBM benytter oplysningerne i forbindelse med parternes forretningsforhold og forbeholder sig ret til at videregive sådanne oplysninger i forretningsøjemed til virksomheder inden for IBM-koncernen og til leverandører, der handler på IBM's vegne, til IBM Business Partnere, som markedsfører og understøtter visse IBM-produkter og -serviceydelser, og til transporthavere i International Business Machines Corporation og dets datterselskaber.
Parternes rettigheder og forpligtelser gælder kun i Danmark. Dog er alle licenser gældende, sådan som det specifikt er angivet for dem.
Parterne er indforstået med at være underlagt gældende lovgivning i Danmark med hensyn til regulering, fortolkning og håndhævelse af alle parternes rettigheder og forpligtelser, der opstår som følge af eller på nogen måde vedrører Aftalens genstand, uden hensyn til principperne i international privatret.
Medmindre gældende lov kræver det, er IBM ikke forpligtet til at levere Serviceydelser til Maskiner, der ikke er placeret i Danmak.
Intet i denne Aftale skal ændre ved lovbestemte forbrugerrettigheder, der ikke kan fraskrives eller begrænses ved aftale.
Parterne er indforstået med at give afkald på enhver ret til en nævningesag.

Tillæg D til IBM Købsaftale

Salg af IBM-reservedele

Formålet med dette Tillæg er at gøre vores kunder bekendt med IBM's gældende praksis vedrørende salg af IBM-reservedele. Reservedele, der sælges af IBM, kan være nye eller certificerede brugte reservedele, som svarer til nye reservedele, hvad angår ydeevne og garantiordninger. Eventuelle spørgsmål angående bestemmelserne i dette Tillæg skal stiles til IBM.
IBM sælger udelukkende reservedele til vedligeholdelse af og brug på IBM-maskiner. Kunden erklærer sig indforstået med at erhverve reservedelene med henblik på alene at anvende dem til disse formål og f.eks. ikke i produktionsøjemed.
Kunden skal skriftligt meddele IBM, hvis kunden har til hensigt at eksportere IBM-reservedele fra købslandet, og kunden skal indhente alle nødvendige eksporttilladelser fra myndighederne, herunder US Export License.
IBM begrænser salget af reservedele af særlige hensyn til, f.eks. patentbegrænsninger, og behovet for at sikre, at der hele tiden findes tilgængelige reservedele, som følger:

 1. Generelt
  1. Til rådighed for salg IBM sælger i rimeligt omfang reservedele til kunder til brug på IBM-maskiner. Dette omfatter:
   1. Reservedele og tilbehør, som betragtes som FRU'er, samt ydre enheder, f.eks. dæksler og kabinetter anvendt til udbedring, ombygning eller reparation af skader på IBM-maskiner.
   2. Ekstra reservedele anvendt til udførelse af installation, afmontering og geninstallation af IBM-anordninger samt modelændringer på IBM-maskiner.
   3. Reservedele anvendt til at bringe ændrede IBM-maskiner tilbage til oprindelig stand.
   4. Reservedele, der er bestemt for tilslutning til andre producenters udstyr på en IBM-maskine med en IBM-defineret grænseflade til flere maskiner.
   Designændringer og -forbedringer kan forekomme når som helst og kan få indflydelse på reservedeles fremtidige tilgængelighed.

   IBM stiller reservedele til rådighed for salg, så længe IBM anvender sådanne reservedele til vedligeholdelse af IBM-maskiner. IBM imødekommer også større ordrer på reservedele, hvis der er en tilstrækkelig lagerbeholdning. Det kan imidlertid blive nødvendigt at begrænse mængderne med henblik på akutte vedligeholdelsesbehov, så det sikres, at der stadig vil være reservedele til rådighed for alle. Efter ophør af en IBM-leasing- og lejeordning samt efter ophør af vedligeholdelsesaftalen for en maskine fortsætter IBM med at modtage ordrer på reservedele i rimelige mængder på normal vis, så længe lager haves.

  2. Ikke til rådighed for salg

   Reservedele, der generelt ikke er til rådighed for salg, er reservedele, tilbehør, underkomponenter, komponenter eller råmaterialer, der udelukkende bruges af IBM til produktionsformål. Med undtagelse af, hvad der kan være angivet i særlige aftaler vedrørende ikke-IBM-maskiner, sælger IBM ikke IBM-reservedele til brug for support, herunder produktion og vedligeholdelse, af ikke-IBM-maskiner, -anordninger, -enheder eller -ændringer.

   IBM kan afvise eller annullere ordrer på reservedele, der ønskes anskaffet med henblik på andre formål, f.eks. produktion.
 2. Ordrebekræftelse og ordrebehandling

  I visse tilfælde påløber et gebyr for behandling af ordren. Forespørgsler bør stiles til det lokale servicecenter, som kan give flere oplysninger om et eventuelt gebyr for behandling af ordren. Kundeordrer bekræftes af IBM's servicecenter. Al kommunikation vedrørende sådanne ordrer, herunder bemyndigelse og vejledning mht. reservedele, der returneres, skal også stiles til IBM's servicecenter. IBM opretholder primært sine lokale reservedelslagre for at kunne levere reservedele til brug for IBM's teknikere, og lagerbeholdningerne er derfor baseret på deres behov. I tilfælde af særligt lange leveringstider underretter IBM kunden herom. I akutte nødstilfælde leverer IBM standardreservedele, som er nødvendige for omgående reparation, fra IBM's centrale servicecenter. Servicecentret har muligvis kun åbent inden for IBM's normale forrretningstid. Hvis en reservedel ikke er til rådighed på servicecentret, vil IBM bestræbe sig på at sikre, at reservedelen leveres hurtigst muligt mod et ekstra gebyr. I modsat fald vil IBM levere reservedelene via almindelige leveringskanaler.

  Returnering af reservedele

  Alt salg af reservedele er endeligt og underlagt gældende garantibestemmelser. IBM accepterer returnering af reservedele i et omfang svarende til de gældende garantibestemmelser. IBM accepterer desuden returnering af ubrugte reservedele inden for en måned fra købsdatoen, forudsat at:
  • den forkerte reservedel/den forkerte mængde er bestilt som et resultat af en decimalfejl, ombyttede cifre, uoverensstemmelse mellem reservedelens navn og nummer, forveksling med andre katalogreservedele, teknisk niveau (EC level) eller maskinkonfiguration eller fejl forårsaget af IBM.
  • den leverede reservedel/den leverede mængde ikke svarer til kundeordren.
  • den leverede reservedel ikke opfylder kundens behov.
  IBM beregner sig et gebyr på 10 % for levering af reservedele, kunden nægter at modtage, og/eller som denne ikke afhenter. Gebyret på 10 % er baseret på reservedelens pris samt omkostninger til levering og behandling af ordren.

  IBM accepterer returnering af reservedele på betingelse af, at kunden foreviser faktura eller indkøbsordre til dokumentation af den oprindelige transaktion. Det kræves desuden, at kunden samtidig køber den rigtige reservedel i stedet for den forkerte.

  Uanset ovenståede gælder afsnit 4 - Returret i IBM Købsaftale for kundens bestilling, såfremt kunden køber reservedele fra IBM til formål, der ikke er relateret til kundens branche, erhverv eller profession (f.eks. som forbruger).

 3. Priser

  Fakturering sker til den pris, der er gældende på det tidspunkt, hvor IBM accepterer ordren.

 4. Forsendelse og levering

  Leverings og forsendelsestider er bestemt af reservedelenes oprindelsessted og lagerbeholdning. Forsendelse af reservedele, herunder i akutte nødstilfælde, vil ske i henhold til IBM's etablerede procedurer. Selvom IBM ikke garanterer at kunne levere reservedele indenfor 5 arbejdsdage vil IBM bestræbe sig på at gøre det. Ved IBM bekræftelse af ordren vil IBM oplyse om forventet leveringstidspunkt. Risikoen for tab af reservedelen overgår til kunden ved levering.Tillæg E til IBM Købsaftale

IBM IT-edcuation Services

 1. Generelt
  Følgende betingelser gælder for 1) tilmelding til kurser udbudt af IBM og 2) bestilling af IBM's uddannelsesmaterialer. Bemærk at vi lejlighedsvis vil have tilbud på kurser, hvor supplerende eller andre betingelser gælder. I såfald dokumenteres sådanne betingelser med et aftaletillæg eller på vores IBM IT-edcuation Services hjemmeside. For eksempel udarbejdes der individuelle betingelser for hvert enkelt konferencearrangement, der afholdes.

 2. Kurser og uddannelsesmaterialer
  På vores hjemmeside www.ibm.com/services/learning/dk har vi en liste med de kurser og det uddannelsesmateriale, som er generelt tilgængeligt . Vi kan til enhver tid uden varsel tilføje eller fjerne kurser eller uddannelsesmaterialer.

 3. Kursusplanlægning

 4. Datoerne for de åbne kurser er angivet på hjemmesiden. Datoerne for lukkede kurser vil derimod blive fastsat efter nærmere aftale. Vi forbeholder os ret til med forudgående varsel at aflyse et planlagt kursus. Hvis vi aflyser et kursus, som allerede er betalt, refunderes betalingen.

 5. Priser og betaling
  Priserne for de åbne kurser vil være dem, som er gældende på tidspunktet for kursernes afholdelse. Priserne inkluderer undervisningsmateriale og brug af maskiner. Priserne inkluderer ikke deltagernes rejse- og opholdsomkostninger.

  Priserne for de lukkede kurser vil blive beregnet ud fra dine krav, og vil blive kommunikeret via e-mail. Ekstraomkostninger, såsom rejse- og opholdsomkostninger til instruktør, leje af lokale og klargøring af maskiner, kan blive pålagt.

 6. Frameldning
  Du kan når som helst aflyse et lukket kursus eller din tilmelding til et åbent kursus op til kursets planlagte startdato. Hvis du ikke aflyser kurset inden startdatoen, vil du blive faktureret kursets fulde pris.

  Hvis du aflyser din tilmeldelse til et åbent kursus mindre end to uger før, det er planlagt at skulle finde sted, er IBM berettiget til at fakturere dig et gebyr for sen afmeldelse.

  Hvis du aflyser et lukket kursus mindre end en måned før kurset er planlagt, er IBM berettiget til at fakturere dig for de omkostninger, som er involveret, inklusive rejse- og opholdsomkostninger.

 7. Licens
  Al maskinlæsbart uddannelsesmateriale, som du modtager, vil være undergivet de licensbetingelser, der følger med.

 8. Dine forpligtigelser

  Du accepterer:
  1. ikke at kopiere IBM's copyrightbelagte materiale uden IBM's forudgående skriftlige samtykke, og
  2. ikke at anvende optageudstyr under vores kurser uden først at have indhentet IBM's skriftlige samtykke.


Licensvilkår for IBM-Programmer

For IBM-Programmer gælder IBM's licensvilkår. Disse licensvilkår er en del af de vilkår, der gælder for din bestilling. Du kan finde de licensvilkår, som gælder for det program, du har bestilt her: http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/search.

Skriv navnet på dit program og vælg så programmet fra listen med resultaterne. Du kan hereafter se både "Base license agreement" og "License information" for det specifikke program. Mere general information om IBM's licensvilkår findes på: http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/
    Om IBM Fortrolighed Kontakt