IBM®
Hoppa till huvudinnehållet
    Sverige [ändra]      Användningsvillkor
 
 
   
     Hem      Produkter      Tjänster & lösningar      Support & download      Mina uppgifter     

IBM Avtalsvillkor för anskaffning

Läs noggrannt igenom dessa villkor och skriv gärna ut dem för framtida referens.

För köp av produkter, förutom reservdelar, gäller IBM Avtalsvillkor för anskaffning.

För köp av reservdelar, gäller IBM Avtalsvillkor för anskaffning samt Tilläggsvillkor D- IBM Reservdelar.

För beställning av IT-education Services, gäller IBM Avtalsvillkor för anskaffning samt Tilläggsvillkor E - IT-education Services.

För köp av IBM-Program, gäller IBM Avtalsvillkor för anskaffning samt Licensvillkor för IBM-Program.


Avtalsvillkor för anskaffning
Kunden bör noggrant läsa igenom dessa villkor, enligt vilka IBM tillhandahåller kunden Produkter och Tjänster.
IBM kommer endast att acceptera kundens beställning om kunden 1) accepterar villkoren i dessa Avtalsvillkor för anskaffning ("Avtalet"), 2) tillhandahåller en giltig leveransadress i Sverige och 3) Produkten eller Tjänsten är tillgänglig. IBM accepterar kundens beställning genom att skicka kunden ett Transaktionsdokument.
Kunden accepterar villkoren i Avtalet genom att klicka på en knapp för att acceptera villkoren och genom att slutföra transaktionen vid beställning online.
Detta Avtal, inklusive tillhörande garantiutfästelser, licensavtal med tillhörande Bilagor och Transaktionsdokument, utgör tillsammans det fullständiga avtalet mellan kunden och IBM rörande kundens anskaffande av Produkter eller Tjänster och ersätter eventuell tidigare muntlig eller skriftlig kommunikation mellan kunden och IBM. Eventuella ytterligare eller andra villkor i andra beställningar eller annan kommunikation är ogiltiga. Om IBM-produkten eller Tjänsten anskaffats via en IBM Business Partner gäller inte villkoren i detta Avtal.
Såvida inte kunden och IBM uttyckligen kommer överens om annat för en viss transaktion bekräftar kunden att inköp av Maskiner, licensiering av Program eller anskaffande av Tjänster är separata transaktioner som är rättsligt oberoende av varandra.

 1. Definitioner

 2. Definitioner

  Kundinstallerad maskin

  avser en IBM-maskin som kunden installerar enligt IBMs anvisningar.
  Installationsdag avser följande:
  1. För IBM-maskiner där IBM ansvarar för installationen, är Installationsdagen arbetsdagen efter den dag IBM installerat Maskinen eller, om kunden skjutit upp installationen, den dag då Maskinen är tillgänglig för kunden för senare installation av IBM.
  2. För Kundinstallerade maskiner och icke-IBM-maskiner, är Installationsdagen den andra arbetsdagen efter Maskinens normala transporttid.
  3. För Program gäller följande:
   1. För baslicenser är Installationsdagen den senare av

   2. (i) dagen efter testperiodens slut, eller
    (ii) andra arbetsdagen efter Programmets normala transporttid.
   3. För kopior är Installationsdagen den dag (anges i Transaktionsdokmentet) som IBM ger kunden rätt att framställa en kopia av Programmet.
   4. För avgiftsbelagda komponenter är Installationsdagen den dag kunden distribuerar en kopia av en avgiftsbelagd komponent som stöd för sin behöriga användning av Programmet.
  Koncern avser en juridisk enhet (såsom ett aktiebolag) och dotterföretag som denna äger till mer än 50 %. Begreppet Koncern är tillämpligt endast på den del av Koncernen som finns i Sverige.
  IBM avser IBM Svenska AB
  LIC (Licensierad internkod) (Licensed Internal Code, LIC) avser Maskinkod som utnyttjas av vissa Maskiner IBM anger ("Specifika maskiner"). IBM identifierar de Specifika maskinerna i ett Transaktionsdokument. IBM Corporation, något av dess dotterbolag eller tredje part äger LIC, inklusive all upphovsrätt till LIC samt alla kopior av LIC (detta inbegriper LIC i original och kopior av LIC i original och kopior som framställts från kopior). LIC är upphovsrättsligt skyddad och tillhandahålls genom licens (ej försäljning). LIC licensieras enligt de villkor som tillhandahålls med LIC. LIC licensieras endast för ändamålet att aktivera en Specifik maskin för en funktion i enlighet med dess specifikationer och endast för den kapacitet och funktion för vilken kunden har fått skriftlig behörighet från IBM och för vilken IBM mottagit betalning.
  Maskin avser såväl maskin som tilläggsutrustning, konverteringar, uppgraderingar, maskinelement eller komplementutrustning eller en kombination av dessa. Begreppet Maskin innefattar IBM-maskiner och icke-IBM-maskiner (inklusive annan utrustning) som IBM tillhandahåller kunden.
  Maskinkod avser mikrokod, BIOS (basic input/output system code), hjälpverktyg, drivrutiner och diagnostikverktyg som levereras med en IBM-maskin. Maskinkoden licensieras enligt de villkor som tillhandahålls med Maskinkoden. Maskinkoden licensieras endast för ändamålet att aktivera en Maskin för en funktion i enlighet med dess specifikationer och endast för den kapacitet och funktion för vilken kunden har fått skriftlig behörighet från IBM och för vilken IBM mottagit betalning.
  Material avser verk som omfattas av upphovsrätt såsom program, programlistor, programmeringsverktyg, dokumentation, rapporter, ritningar och liknande verk som IBM tillhandahåller kunden som en del av en Tjänst. Begreppet Material innefattar inte Program, Maskinkod eller Licensierad internkod.
  Produkt avser en Maskin eller ett Program.
  Program avser följande (originalet inklusive alla fullständiga eller partiella kopior):
  1. instruktioner och data i maskinläsbar form
  2. komponenter
  3. audio-visuellt innehåll (t.ex. bild, text, inspelning), och
  4. tillhörande licensierat material.
  Begreppet Program innefattar program som licensieras enligt ett IBM-avtal ("IBM-program"), eller program som licensieras enligt ett licensavtal med tredje part ("Icke-IBM-program") som IBM tillhandahåller kunden. Begreppet innefattar inte Maskinkod eller Licensierad internkod.
  Tjänst avser utförandet av ett uppdrag, tillhandahållandet av råd, assistans, support eller tillgång till en resurs (t.ex. en informationsdatabas) som IBM gör tillgänglig för kunden.
  Föreskriven driftsmiljö avser de maskiner och program med vilka ett IBM-program är utformat att fungera enligt IBM-programmets specifikationer.
  Västeuropeiska länder avser: Andorra, Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten, Österrike och alla länder som senare kan komma att ingå i den Europeiska Unionen, räknat från datum för inträde.

 3. Avtalsstruktur
  IBM tillhandahåller tilläggsvillkor i dokument av typen "Bilagor" och "Transaktionsdokument", som också utgör en del av detta Avtal. "Transaktionsdokument" är bland annat, men inte begränsat till, beställningsbekräftelser, tilläggsdokument samt licensbevis.

  Om villkoren i de olika dokumenten skulle strida mot varandra gäller villkoren i Bilagorna före villkoren i Avtalet. Villkoren i ett Transaktionsdokument gäller före de villkor som finns i båda de andra typerna av dokument. Kunden accepterar villkoren i Bilagor och Transaktionsdokument genom att 1) beställa en Produkt eller Tjänst från IBM via en onlinetransaktion, 2) använda en Produkt eller Tjänst eller 3) betala för en Produkt eller Tjänst

  Villkoren i Avtalet blir tillämpliga på en Produkt eller Tjänst när IBM accepterar kundens beställning genom att antingen 1) skicka kunden ett Transaktionsdokument, 2) skicka Maskinen till, eller göra Programmet tillgängligt för, kunden eller 3) tillhandahålla Tjänsten. IBMs bekräftelse på att kundens beställning har mottagits innebär inte att IBM har accepterat beställningen.

 4. Betalning

 5. Förutom vid kortbetalningar förfaller fakturerat belopp vid mottagande av fakturan. Kunden godkänner att betala i enlighet med detta, inklusive eventuell dröjsmålsränta. Om betalning inte erlagts 30 dagar efter fakturadatum kan IBM debitera dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan beräknas enligt räntelagen i förhållande till antalet dröjsmålsdagar.

  Kunden ansvarar för eventuella skatter för Produkter, från och med leveransdatum. Inga rabatter, förutom vad som uttryckligen har angetts för denna transaktion, gäller.

  Tjänster för vilka kunden betalar i förskott måste utnyttjas inom angiven kontraktsperiod. Såvida inte IBM anger annat återbetalas eller krediteras inte avgift för outnyttjad förskottsbetald tjänst.

 6. Ångerrätt

 7. Om kunden anskaffar en Produkt och/eller Tjänster enligt detta Avtal för ändamål utanför ramen för kundens affärs- eller yrkesverksamhet (dvs. som konsument) kan kunden, oavsett orsak, återlämna en Produkt till IBM respektive avbeställa en Tjänst, enligt följande:
  Kunden kan återlämna en Produkt till IBM, oavsett orsak, om kunden meddelar IBM inom det längre av 14 kalendardagar och 7 arbetsdagar efter det datum Produkten har levererats till kunden och då få antingen återbetalning eller ett tillgodohavande.

  Kunden kan avbeställa en Tjänst, oavsett orsak, om kunden meddelar IBM inom det längre av 14 kalendardagar och 7 arbetsdagar efter det datum Avtalet ingicks, förutsatt att utförandet av Tjänsten inte redan har påbörjats med kundens godkännande.

  För att kunden ska kunna få återbetalning eller ett tillgodohavande (beroende på vad som är tillämpligt) behöver kunden ett returformulär som fås genom att ringa IBM på de telefonnummer som anges på IBMs webplats. IBM ger inga återbetalningar eller tillgodohavanden för delar av paketerbjudanden som tillhandahållits med ett enda pris. Givetvis kan kunden återlämna hela paketet och få en återbetalning eller ett tillgodohavande. Produkten måste återlämnas, inklusive all dokumentation och alla tillbehör, intakt och i originalförpackningen till den plats IBM anger senast det datum IBM anger. Förslutningen på ett programpaket får inte ha brutits. En kopia av fakturan, returformuläret och leveranssedeln bör skickas med. Kunden ansvarar för eventuella leveranskostnader för återlämnandet.

  Ovanstående villkor gäller också för IBM-program med den skillnaden att i stället för att återlämna IBM-programmet så kan kunden förstöra det (inklusive eventuell dokumentation) och använda ett särskilt formulär som IBM tillhandahåller för att skriftligen bekräfta att kunden inte längre har rätt att använda IBM-programmet.

 8. Allmänna principer för parternas relation

 9. Båda parter godkänner följande enligt detta Avtal:
  1. all information som utbyts mellan parterna är icke-konfidentiell. Om endera parten önskar utbyte av konfidentiell information ska parterna träffa särskilt avtal om konfidentialitet
  2. vardera parten ger endast den andra parten de licenser och de rättigheter som har angetts. Inga andra licenser eller rättigheter (inklusive licenser eller rättigheter under patent) ges
  3. i den mån det enligt gällande lagstiftning är tillåtet får var och en av parterna kommunicera med den andra parten på elektronisk väg och sådan kommunikation är likställd med undertecknad, skriftlig kommunikation. En identifikationskod (ett användar-ID) i ett elektroniskt dokument skall anses styrka avsändarens identitet och dokumentets äkthet.
  4. var och en av parterna skall ge den andra parten rimlig möjlighet att uppfylla sina åtaganden innan part hävdar att så inte har skett
  5. var och en av parterna kommer att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser (till exempel de som reglerar export och import)
  6. ingendera parten har rätt att vidta rättsliga åtgärder med anledning av eller i samband med Avtalet senare än två år efter det att grund för talan uppstod, såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag
  7. ingendera parten är ansvarig för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter beroende på omständigheter utanför partens kontroll
  8. ingendera parten får överlåta Avtalet, vare sig helt eller delvis, utan den andra partens skriftliga medgivande i förväg. Överlåtelse utan sådant godkännade är ogiltig. Ingen av parterna skall oskäligt vägra ge sitt samtycke. Överlåtelse av Avtalet inom den Koncern parten tillhör eller till en annan part i samband med fusion eller förvärv av verksamhet kräver inte den andra partens samtycke.
  Kunden samtycker till följande:
  1. för att fastställa inköpsbevis i syfte att få tillgång till support under garantitiden kan kunden ombes tillhandahålla en kopia av kvittot eller fakturan
  2. kunden förbinder sig att anskaffa Maskiner i syfte att använda dem inom den del av kundens Koncern som fysiskt är belägen inom Västeuropa och inte i syfte att återförsälja, leasa eller överlåta dem till tredje part, såvida inte något av nedanstående villkor uppfylls: (a) kunden ordnar med lease-back för finansiering av Maskinerna (b) kunden köper Maskinerna utan rabatt eller andra avdrag
  3. att tillåta IBM att installera obligatoriska tekniska ändringar (t.ex. sådana som krävs av säkerhetsskäl) i en Maskin. Delar som IBM tar bort blir IBMs egendom. Det åligger kunden att tillse att innehavare av äganderätt och panträtt medger att kunden överlåter ägandrrätten till delar som tas bort ur Maskinen till IBM
  4. kunden ansvarar för de resultat som uppnås genom användning av Produkterna och Tjänsterna
  5. att detta Avtal inte skapar några rättigheter eller någon grund för talan för tredje part och att IBM inte ansvarar för några krav från tredje part mot kunden, med undantag av vad som anges i paragrafen Patent- och upphovsrätt nedan eller som medges enligt paragrafen Ansvarsbegränsing nedan för personskada (inklusive dödsfall) och skada på lösöre eller fast egendom för vilka IBM enligt lag är skadeståndsskyldig
  6. att ge IBM tillfredsställande, fri och säker tillgång till kundens lokaler och system för att IBM skall kunna uppfylla sina skyldigheter
  7. inte återförsälja en Tjänst utan föregående skriftligt medgivande från IBM. Återförsäljning utan IBMs godkännade är ogiltig.

 10. IBMs garantier

 11. Om inte något annat har angetts av IBM gäller följande garantier endast i Sverige.
  Garanti för IBM-maskiner
  IBM garanterar att varje IBM-maskin är fri från defekter i material och tillverkning och överensstämmer med sina specifikationer. Garantitiden för en Maskin är en specificerad och fast tidsperiod som börjar löpa på Installationsdagen. Under garantitiden tillhandahåller IBM utan extra kostnad reparations- och utbytesservice av Maskin enligt det servicealternativ som gäller för Maskinen. Om en Maskin under garantitiden inte fungerar som garanterats och IBM inte kan 1) få den att fungera eller 2) byta ut den mot en som är minst funktionellt likvärdig, har kunden rätt att återlämna Maskinen till IBM och få återbetalning av erlagt belopp. Garantin för IBM-maskiner som anskaffats i Västeuropa gäller och är tillämplig i alla Västeuropeiska länder, under förutsättning att Maskinerna har lanserats och gjorts tillgängliga i dessa länder.
  Garanti för IBM-program
  För IBM-program med garanti garanterar IBM att IBM-programmet när det används i Föreskriven driftsmiljö överensstämmer med specifikationerna. Garantitiden för ett IBM-program upphör när programservice inte längre är tillgänglig för IBM-programmet. Under garantitiden tillhandahåller IBM felrelaterad programservice utan extra avgift. Programservice är tillgänglig under minst ett år från den tidpunkt då ett IBM-program med garanti blir allmänt tillgängligt. Om ett IBM-program under det första året efter det att kunden erhållit licens för IBM-programmet inte fungerar som garanterats och IBM inte kan få det att fungera, har kunden rätt att återlämna IBM-programmet till IBM och få återbetalning av erlagt belopp. För att detta skall gälla måste kunden ha erhållit licens medan programservice (oavsett återstående tid) var tillgänglig för Programmet.
  Garanti för IBM-tjänster
  IBM garanterar att varje IBM-tjänst utförs på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande beskrivning (inklusive eventuella färdigställningskriterier) i Avtalet, i separata tilläggsvillkor eller i ett Transaktionsdokument.
  Garanti för system
  I de fall IBM tillhandahåller Produkter som ett system, garanterar IBM att de är kompatibla och fungerar tillsammans. Denna garanti gäller utöver IBMs övriga tillämpliga garantier.
  Garantins omfattning
  De garantier som anges ovan gäller inte vid felaktig användning (inklusive, men inte begränsat till användning av annan kapacitet eller funktion i en Maskin än den som IBM skriftligen har godkänt), olyckshändelse, ändringar, brister i installations- eller driftsmiljö, drift i annan än Föreskriven driftsmiljö, felaktigt underhåll från kundens sida, eller fel som orsakas av en produkt för vilken IBM inte ansvarar. För Maskiner blir garantin ogiltig om Maskinens eller delarnas identifikationsetiketter har avlägsnats eller ändrats.
  INGENTING I AVTALET PÅVERKAR RÄTTIGHETER SOM TILLKOMMER KONSUMENT ENLIGT TVINGANDE LAG. DESSA GARANTIER ÄR UTTÖMMANDE OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA GARANTIER OCH VILLKOR, FÖRUTOM VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG. IBM FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKTA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE ALLMÄN BESKAFFENHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
  Garantibegränsningar
  IBM garanterar inte att Produkt eller Tjänst fungerar ostört eller felfritt eller att IBM kommer att rätta alla fel. IBM identifierar IBM-maskiner och IBM-program som IBM inte lämnar garanti för. Såvida inte IBM anger annat, tillhandahålls Material samt icke-IBM-produkter och icke-IBM-tjänster utan garantier av något slag. Icke-IBM-tillverkare, -utvecklare, -leverantörer och -utgivare kan emellertid lämna egna garantier till kunden. Eventuella garantier för Icke-IBM-program återfinns i respektive licensavtal.

 12. Patent och upphovsrätt

 13. Med Produkt avses i denna paragraf även Material, Maskinkod och Licensierad internkod. Om tredje part framför krav med åberopande av att en Produkt som IBM tillhandahåller kunden gör intrång i den tredje partens patent- eller upphovsrätt, åtar sig IBM att på egen bekostnad försvara kunden mot detta krav och betala alla kostnader, skadestånd och ombudsarvoden som kan komma att utdömas av domstol eller ingå i förlikning som godkänts av IBM, förutsatt att kunden
  1. omedelbart skriftligen underrättar IBM om kravet, och
  2. ger IBM möjlighet att kontrollera, och samarbetar med IBM i samband med domstolsförhandlingar respektive förlikningsförhandlingar. Kompensation
  Om sådant krav framställs eller om det framstår som sannolikt att så kommer att ske, skall IBM ges möjlighet att tillförsäkra kunden fortsatt användning av Produkten, att modifiera den eller att ersätta den med en annan som är minst funktionellt likvärdig. Om inget av nämnda alternativ är möjligt under villkor som IBM bedömer vara rimliga, förbinder sig kunden att på skriftlig begäran från IBM återlämna Produkten. IBM krediterar då kunden enligt följande:
  1. för en Maskin krediteras bokfört värde, förutsatt att kunden har följt allmänt tillämpade redovisningsprinciper
  2. för ett IBM-program krediteras det lägre av (a) det belopp som kunden betalat eller (b) summan av avgifterna för tolv månader, och
  3. för Material krediteras det belopp som kunden betalat IBM för Materialet. Detta utgör IBMs hela åtagande mot kunden vad gäller krav avseende intrång.
  Begränsningar i IBMs åtaganden
  IBM har inga skyldigheter vad gäller krav baserade på
  1. sådant som kunden tillhandahåller och som införlivats i en Produkt eller när IBM efterkommer specifikationer, design eller instruktioner som tillhandahålls av kunden eller av tredje part på kundens vägnar
  2. en av kunden utförd modifiering av en Produkt eller användning av ett IBM-program i annan miljö än den Föreskrivna driftsmiljön
  3. drift eller användning av en Produkt i kombination med andra produkter som inte tillhandahållits av IBM som ett system, eller drift eller användning av en Produkt i kombination med produkter, data, utrustning eller affärsmetod som inte tillhandahållits av IBM, eller distribution, drift eller användning av en Produkt till gagn för en tredje part utanför kundens Koncern, eller
  4. intrång orsakat av en icke-IBM-produkt.
 14. Ansvarsbegränsning

 15. Såvida inte annat följer av tvingande lag gäller följande:
  a. IBMs ansvar för skador och förluster som kan uppkomma till följd av IBMs fullgörande av sina skyldigheter eller av någon annan orsak som är relaterad till Avtalet, är begränsat till ersättning för visad skada och förlust som uppkommit som en omedelbar och direkt följd av bristande fullgörande av sådana skyldigheter. Ersättningen skall dock inte överstiga det högre av följande
  (i) SEK 5.000.000 (fem miljoner), eller
  (ii) det belopp som betalats för den Produkt eller Tjänst (för periodiska avgifter, summan av 12 månaders avgifter) som har orsakat skadan eller förlusten.
  b. Den ansvarsbegränsning som anges i punkt (a) gäller inte följande:
  (i) skadestånd för personskada (inbegripet dödsfall) och skada på lösöre eller fast egendom för vilken IBM enligt lag är skadeståndsskyldig, och
  (ii) betalningsskyldighet enligt paragrafen Patent och upphovsrätt ovan.
  c. Under inga omständigheter är IBM ansvarig för något av följande:
  (i) utebliven vinst, även om den är en omedelbar följd av den händelse som orsakat skadan
  (ii) ekonomiska följdskador eller andra indirekta skador, inte ens om skadan kunde ha förutsetts eller om IBM informerats om möjligheten av att sådan skada skulle kunna uppkomma
  (iii) förlust av, eller skada på, data, och
  (iv) uteblivna affärsmöjligheter, intäkter, goodwill eller förväntade besparingar.
  d. Ansvarsbegränsningen i denna paragraf gäller inte enbart aktiviteter som utförs av IBM utan också aktiviteter som utförs av IBMs underleverantörer, leverantörer och programutvecklare och utgör IBMs och dess underleverantörers, leverantörers och programutvecklares hela gemensamma ansvar.
  e. Med Produkt avses i denna paragraf även Material, Maskinkod och Licensierad internkod.

 16. Maskiner
 17. En IBM-maskin tillverkas av delar som kan vara nya eller använda, med undantag av persondatorer som ursprungligen tillverkas av endast nya delar. I vissa fall är en Maskin inte ny och kan ha varit installerad tidigare. Oavsett detta gäller tillämplig IBM-garanti.
  Äganderätt och risk
  IBM behåller äganderätten till en Maskin till dess IBM mottagit full betalning, varefter äganderätten till Maskinen övergår till kunden eller, om kunden så önskar, till kundens leasegivare. IBM behåller äganderätten till tilläggsutrustning, konvertering och uppgradering som innebär utbyte av delar vilka övergår i IBMs ägo, till dess IBM mottagit full betalning samt de utbytta delarna, varefter äganderätten övergår. Någon äganderätt övergår inte när IBM tillhandahåller tilläggsutrustning, konverteringar eller uppgraderingar som endast består av Maskinkod eller Licensierad internkod. För varje Maskin står IBM risken för förlust och skada till dess att den levererats till det av IBM utsedda transportföretaget för att skickas till kunden eller till av kunden anvisad plats. Därefter övergår risken på kunden. Varje Maskin omfattas av försäkring som ordnas och betalas av IBM för kunden och som täcker perioden till dess att Maskinen levereras till kunden eller till av kunden anvisad plats. Vid förlust eller skada måste kunden 1) rapportera förlusten eller skadan skriftligen till IBM inom 10 arbetsdagar efter leveransen och 2) följa tillämplig procedur för skade-/förlustanmälan. Om kunden anskaffar en Produkt enligt detta Avtal för ändamål utanför ramen för kundens affärs- eller yrkesverksamhet (dvs. som konsument) ersätter följande stycke det andra stycket ovan för den transaktionen: IBM ansvarar för risken för förlust av Maskinen till och med det datum den levereras till kunden. Därefter övergår risken på kunden.
  Installation
  Det åligger kunden att tillhandahålla en miljö som uppfyller de föreskrivna kraven för Maskinen. IBM säljer tilläggsutrustning, konverteringar och uppgraderingar för installation i Maskiner, och i vissa fall, endast för installation i en bestämd, med serienummer identifierad Maskin. Många av dessa transaktioner medför att delar byts ut och lämnas till IBM. I förekommande fall garanterar kunden att innehavaren av äganderätt eller eventuell pant-/säkerhetsrätt medger 1) installation av tilläggsutrustning, konverteringar och uppgraderingar, och 2) överlåtelse av ägande- och besittningsrätten till utbytta delar, vilka blir IBMs egendom. Kunden ansvarar vidare för att alla delar som tas bort är originaldelar, att de inte har ändrats och att de är i gott funktionsdugligt skick. En del som ersätter avlägsnad del övertar den status för garanti- eller underhållsservice som gällde för den ersatta delen. Kunden förbinder sig att låta IBM installera tilläggsutrustning, konvertering eller uppgradering inom 30 dagar efter leveransen. I annat fall har IBM rätt att häva transaktionen, varvid kunden på egen bekostnad skall återsända tilläggsutrustningen, konverteringen eller uppgraderingen till IBM.
  Maskinkod och Licensierad internkod
  Maskinkoden licensieras enligt de villkor som tillhandahålls med Maskinkoden. Maskinkoden licensieras endast för ändamålet att aktivera en Maskin för en funktion i enlighet med dess specifikationer och endast för den kapacitet och funktion för vilken kunden har fått skriftlig behörighet från IBM och för vilken IBM mottagit betalning. Vissa Maskiner vilka IBM anger (Specifika maskiner) använder Licensierad internkod (LIC). IBM identifierar Specifika maskiner i ett Transaktionsdokument. International Business Machines Corporation, något av dess dotterbolag, eller tredje part äger LIC, inklusive all upphovsrätt till LIC och alla kopior av LIC (detta inbegriper LIC i original, kopior av LIC i original och kopior som framställts från kopior). LIC är upphovsrättsligt skyddad och tillhandahålls genom licens (ej försäljning). LIC licensieras enligt de villkor som tillhandahålls med LIC. LIC licensieras endast för ändamålet att aktivera en Specifik maskin för en funktion i enlighet med dess specifikationer och endast för den kapacitet och funktion för vilken kunden har fått skriftlig behörighet från IBM och för vilken IBM mottagit betalning. Vissa Maskiner skyddas med hjälp av olika tekniska metoder i Maskinkoden och LIC. Kunden godkänner IBMs användning av de tekniska metoderna för att skydda datorfunktionerna, inklusive metoder som kan påverka tillgängligheten av data eller prestanda för Maskinen.
  Kundens godkännande av villkoren i detta Avtal inkluderar godkännande av IBMs tillämpliga licensavtal som tillhandahålls med Maskinkoden och av "Agreement for Licensed Internal Code" som tillhandahålls med LIC. Gällande versioner av "IBM License Agreement for Machine Code" och "IBM Agreement for Licensed Internal Code" finns på webbadressen: ibm.com/servers/support/machine_warranties/ Licensavtal för Maskinkod och "Agreement for Licensed Internal Code" kan från tid till annan ändras av IBM. Sådana ändrade licensvillkor tillämpas endast för Maskinkod och LIC som tillhandahålls efter att sådana ändrade villkor har trätt ikraft.
  Någon äganderätt övergår inte när IBM tillhandahåller tilläggsutrustning, konverteringar eller uppgraderingar som endast består av Maskinkod eller LIC.

 18. Program

 19. Program är upphovsrättsskyddade och licensierade (inte sålda) enligt villkoren i de tillämpliga licensavtalen. Kunden godkänner villkoren i licensen för Program enligt den metod som anges i licensen.

 20. Allmänt

 21. Ingendera parten ger den andra parten rätt att använda varumärke, firma eller annat kännetecken som tillhör part eller företag i partens Koncern i marknadsföring eller publikationer utan föregående skriftligt medgivande. Alla villkor i Avtalet som till sin natur äger giltighet även efter Avtalet upphört förblir giltiga till dess att de uppfyllts och gäller för respektive parts efterträdare och för part till vilken Avtalet överlåtits. I den händelse någon bestämmelse i Avtalet är ogiltig eller inte kan göras gällande, förblir övriga bestämmelser i Avtalet fullt giltiga.
  Kunden samtycker till att låta International Business Machines Corporation och enheter inom IBMs Koncern att lagra och använda kundens kontaktinformation inklusive namn, telefonnummer och e-postadresser i sin affärsverksamhet. Den typen av information bearbetas och används i samband med kundens affärsrelationer och kan vidarebefordras till leverantörer som agerar för IBMs räkning, IBM Business Partners som marknadsför, levererar och tillhandahåller support för vissa IBM-produkter och -tjänster samt andra som har angetts av International Business Machines Corporation och dess dotterbolag för användning i dessas affärsverksamhet. Parternas rättigheter och skyldigheter gäller endast i Sverige med undantag av att licenser gäller som särskilt beviljats.
  Svensk rätt med undantag av svenska lagvalsregler skall gälla vid tolkning och tillämpning av Avtalet. Såvida inte annat krävs enligt lag, har IBM inte någon skyldighet att tillhandahålla service för Maskiner som är placerade utanför Sverige.
  Ingenting i Avtalet påverkar rättigheter som tillkommer konsument enligt tvingande lag. Kunden och IBM avsäger sig eventuell rätt till prövning av jury.

Tilläggsvillkor D för IBM Avtalsvillkor för anskaffning
IBM Reservdelar

Syftet med dessa Tilläggsvillkor är att beskriva för Kunden de villkor som gäller för IBMs tillhandahållande av Reservdelar från sitt reservdelslager. Villkoren kan ändras utan varsel med omedelbar verkan. Reservdelar som säljs av IBM kan vara nya, eller certifierade begagnade Reservdelar vars prestanda är likvärdig med och har samma garantiregler som nya delar. Kontakta närmaste IBM-kontor för ytterligare information om bestämmelserna i dessa Tilläggsvillkor.

1. Allmänt
IBM säljer Reservdelar enbart för underhåll av IBM-maskinvara. Kunden förbinder sig att köpa Reservdelar i syfte att använda dem som Reservdelar och inte för andra ändamål, t.ex. för tillverkning. IBM förbehåller sig rätten att annullera eller neka att acceptera en beställning av Reservdelar vars syfte är för annan användning än vad som ovan angetts.

Det är Kundens skyldighet att skriftligen informera IBM om eventuella syften att exportera Reservdelar från Anskaffningslandet samt att ansöka om och erhålla alla nödvändiga exportlicenser och US Export Licenses.

1.1 Reservdelar som tillhandahålls via försäljning:
IBM begränsar försäljningen Reservdelar pga specifika anledningar, t.ex. patentbegränsningar och behov av att säkra ständig tillgång till Reservdelar enligt följande:

IBM säljer Reservdelar, i skäliga kvantiteter till andra i syfte att underhålla IBM-produkter, omfattande följande ändamål:

Reservdelar och enheter som betraktas som FRUs (Field Replaceable Units), samt yttre detaljer, t.ex. kåpor som används vid renovering och ombyggnad av IBM-maskiner samt för återställande av skadad IBM-maskinvara i funktionsdugligt skick Ytterligare Reservdelar som används vid installation, borttagagande och ominstallation av IBM-tilläggsutrustning samt modelländring av IBM-maskinvara Reservdelar som används vid återställande av ändrad eller ombyggd IBM-maskinvara Reservdelar med anslutning, i enlighet med IBMs specifikationer av andra tillverkares utrustning, till en av IBM-definierad inkopplingspunkt (interface) på en IBM-maskin.

Konstruktionsändringar kan när som helst inträffa vilket kan komma att påverka tillgången till en viss Reservdel i framtiden.

IBM håller Reservdelar tillgängliga till försäljning så länge IBM använder dessa Reservdelar för underhåll av IBM-maskinvara. IBM kommer att leverera beställda Reservdelar i mån av tillgång. Det kan dock vara nödvändigt att begränsa kvantiteterna på beställningarna för att tillgodose behovet av Reservdelar för underhåll av IBM-maskinvara. Efter att ett leasing- eller hyresavtal med IBM har löpt ut eller underhållsavtal för någon Maskinvara har sagts upp kommer IBM alltjämt att effektuera beställningar på Reservdelar till den Maskinvaran, i skäliga kvantiteter, intill dess lagren tömts.

1.2 Reservdelar som inte tillhandahålls via försäljning:
Såsom Reservdelar tillhandahålls vanligen inte till försäljning Reservdelar, halvfabrikat komponenter och råmaterial vilka IBM använder i egen tillverkning. IBM tillhandahåller inte heller IBM-Reservdelar som är avsedda för tillverkning och/eller underhåll av sådan maskin, tilläggsutrutning, tillsats eller ändring som inte är märkt av IBM med varumärket IBM (icke IBM-maskinvara). Undantag kan göras I enskilda OEM-avtal. IBM förbehåller sig rätten att annullera eller neka att acceptera beställningar av Reservdelar vars syfte är för annan användning än reparation eller underhåll, t.ex. för tillverkning.

Avgift för frakt läggs på beställningen beroende på vilken typ av leverans Kunden beställt.

IBM tillhandahåller Reservdelar i första hand för att ge den egna serviceorgansiationen tillgång till Reservdelar för underhåll av installerade IBM-produkter. Detta behov ligger till grund för beräkning av Reservdelslagrens storlek. Om beställda Reservdelar inte kan levereras och en extrem försening uppstår, får Kunden besked om detta från IBM. Särskilda avgifter debiteras Kunden för akuta leveranser eller om särskild beställning på Kundens begäran måste läggas vid fabrik eller IBMs internationella reservdelslager ("Emergency Order").

2. Returer
All försäljning av Reservdelar är slutgiltiga i enlighet med de befintliga garantibestämmelserna. IBM godkänner returer enligt sådana garantibestämmelser. Vidare godkänner IBM retur av obruten förpackning inom en månad efter inköpsdatum, om:

fel Reservdel/kvantitet har beställts p.g.a. ett fel (t.ex. decimalfel, omkastade siffror, olika artikelnamn/artikelnummer, fel rad i katalogen över Reservdelar, fel EC-nivå, felaktig maskinkonfiguration eller ett fel som orsakats av IBM) levererad Reservdel/kvantitet inte stämmer med kundens beställning levererad ersättningsdel inte tillgodoser Kundens behov

IBM kommer att ta ut en returavgift på 10 % för leveranser av Reservdelar som inte tas emot eller hämtas av Kunden. Avgiften på 10 % baseras på Reservdelens pris plus transport och hanteringskostnader. För mottagande av Reservdelar i retur krävs att fakturan eller inköpsordern visas upp i syfte att verifiera att fel föreligger enligt ovan och som bekräftelse på den ursprungliga affärsuppgörelsen. Inköpsordern /beställningen för den korrekta Reservdelen krävs också om IBM levererat fel Reservdel. Alla returnerade delar skall vara de av IBM ursprungligen levererade, icke ändrade IBM originaldelarna.
För det fall Kunden anskaffar Reservdelar för ändamål utanför kundens affärs- eller yrkesverksamhet (dvs som konsument) gäller returrätten (punkt 4) i IBMs Avtalsvillkor för anskaffning före vad som anges ovan.


3. Priser
Reservdelar debiteras till det pris som gäller då IBM tar emot Kundens beställning.

4. Leverans
Leveranstider beror på var lagret för den beställda Reservdelen finns samt tillgången på den beställda Reservdelen. Leverans av Reservdelar, även vid eventuella akuta situationer, sker i enlighet med etablerade IBM-procedurer.

IBM har som målsättning att leverera Reservdelen inom fem dagar, men kan inte garantera att leverans sker inom den tidsramen. IBM kontaktar Kunden före leverans enbart om någon förändring av beställningen måste göras av IBM (t ex kvantitet, ersättningsartikel, pris).

All risk för förlust av eller skador på Reservdelan överförs till Kunden vid leverans.


Tilläggsvillkor E för Avtalsvillkor för Anskaffning
IBM IT-education Services

1. Allmänt
Följande villkor gäller för 1.) Anmälningar till kurser som hålls av IBM, och 2.) Beställningar av IBMs utbildningsmaterial. Det förekommer att IBM håller kurser med andra villkor. I dessa fall, finns dessa under rubriken Bilagor, eller på IBMs IT-education services webbsida. Till exempel finns det särskilda konferensvillkor, som är specifika för varje konferens. IBM kommer sända Kunden en bekräftelse på den aktuella bokningen via e-post.

2. Kurser och utbildningsmaterial
Utbudet av kurser och utbildningsmaterial finns på IBM IT-education services webbsida www.ibm.com/services/learning/se. Det kan förekomma att IBM här lägger till och/eller tar bort kurser utan varsel.

3. Schemalagda kurser
IBM specificerar datum för schemalagda kurser. Kundspecifika kurser schemaläggs enlligt överenskommelse. Det kan förekomma att IBM ställer in en schemalagd kurs, i dessa fall kontaktar IBM de kursdeltagare som har anmält sig. Om Kunden har betalat i förväg för en kurs som sedan blir inställd, återbelar IBM kursavgiften.

4. Priser och Betalning
IBM fakturerar kurskostnader och eventuella övriga kostnader efter genomförd kurs. I priset för schemalagda kurser i IBMs lokaler ingår kursdokumentation, maskintid, lunch och kaffe. För angivna priser tillkommer moms i enlighet med gällande svensk lagstiftning. För internatkurser reserverar IBM kost och logi, men deltagaren betalar själv alla internatavgifter direkt till kursgården. Priser på utländska kurser är riktpriser som kan variera från land till land och justeras under terminen med hänsyn till pris-och valutakursförändringar i respektive land. Sådana ändringar aviseras inte. Ring IBMs kursbokning för närmare besked eller se respektive lands hemsida.

5. Om-/Avbokning
Kurser utan internat
Fram till 2 veckor före kursstart kan anmälan bokas om eller av utan kostnad. 2 veckor före kursstart är bokningen bindande och om platsen bokas av senare än ovan nämnda tidpunkt, eller deltagare uteblir från beställd kurs, debiteras hela kursavgiften. Kursplats kan utan kostnad överlåtas till annan deltagare från samma företag. Meddela oss i god tid före kursstart.

Internatkurser
Fram till 4 veckor före kursstart kan anmälan bokas om eller av utan kostnad. 4 veckor före kursstart är bokningen bindande och om platsen bokas av senare än ovan nämnda tidpunkt, eller deltagaren uteblir från beställd kurs, debiteras hela avgiften samt internatkostnaden. Kursplats kan utan kostnad överlåtas till annan deltagare från samma företag. Meddela oss i så fall i god tid före kursstart.

Förbehåll
IBM förbehåller sig rätten till prisändringar, ändringar av kursdatum och kursinnehåll utan föregående avisering samt att ställa in planerade kurser. Skulle IBM tvingas boka av senare än en vecka före kursstart ersätter IBM eventuella kostnader för hotell, resa och traktamente som kan styrkas av Kunden. Övriga kostnader ersätts inte av IBM.

6. Licens
Allt utbildningsmaterial som finns på maskinerna i kurslokalen, omfattas av dess licensavtal.

7. Ansvarstaganden som kursdeltagare:
 1. Kursdeltagaren förbinder sig att inte kopiera material utan IBMs skriftliga medgivande, och
 2. att inte använda inspelningsutrustning i klassrummet utan IBMs skriftliga medgivande.

Licensvillkor för IBM-Program


För IBM-Program gäller IBMs licensvillkor. Dessa licensvillkor utgör en del av de villkor som gäller för din beställning.
Du kan hitta de licensvillkor som gäller för programvaran du valt här: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/search . Skriv in namnet på ditt program och välj sedan programmet från listan med resultat.
Du kan sedan läsa både "Base license agreement" och "License information" för det specifika programmet.
Mer generell information om IBMs licensvillkor hittar du här: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/

 

 
 
 

    Om IBM Integritet Kontakt